Jest już projekt MZ w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Fot. Getty Images/iStockphoto
We wtorek na stronie RCL został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Medexpress 2019-06-04 15:27

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761) jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576 i 577). Powyższa nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pn. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Obowiązek rezygnacji z używania pieczątek, pieczęci przez organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych a w przypadku obywateli (pielęgniarek i położnych) składania podpisów na wnioskach (dotyczy postaci papierowej) powoduje, że w razie jego niewypełnienia organy administracji publicznej mogą odmawiać tym podmiotom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w dokumencie pn. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, przyjętej przez Radę Ministrów dnia 14 lutego 2017 r. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny wyłącznego stosowania podpisów, pieczęci i pieczątek przez organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, a w przypadku obywateli (pielęgniarek i położnych) składania podpisów na wnioskach (dotyczy postaci papierowej), stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Powinien być oceniany z punktu widzenia wyzwań i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia społecznego i publicznego, zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem - jeżeli chodzi o wywołanie określonych skutków prawnych - dokonać można drogą elektroniczną.

Istotny element tego procesu stanowią zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162). Mając na uwadze te argumenty, zasadnym jest rezygnowanie z normatywnego, czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci, pieczątek lub składania podpisów na dokumentach sporządzonych w postaci papierowej. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli (skutecznej identyfikacji podmiotu) regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci, pieczątek lub podpisów na dokumentach sporządzonych w postaci papierowej. Powyższe wymogi stanowią zbędny formalizm (wydłuża się czas na załatwienie sprawy oraz zwiększa się liczba dokumentów sporządzonych w postaci papierowej. Ponadto, nie wpływa to na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulacje obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek oraz podpisów na dokumentach sporządzonych w postaci papierowej. Projekt zawiera regulacje przejściową, zgodnie z którą do dokumentacji przebiegu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projektowa regulacja dotycząca mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, umożliwi tym podmiotom rezygnację z obowiązku stosowania podpisów, pieczęci i pieczątek (składania oświadczeń w formie papierowej) na rzecz możliwości stosowania formy elektronicznej w ramach identyfikacji danego podmiotu. Zakłada się, iż w przypadku obywateli, gospodarstw domowych oraz osób niepełnosprawnych i osób starszych projektowana zmiana spowoduje zmniejszenie liczby dokumentów sporządzanych w postaci papierowej i skróci czas na załatwienie sprawy. Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanej regulacji umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także