Jest już projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. recept

Medexpress

Opublikowano 15 stycznia 2019, 12:47

86492290 Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 15 stycznia 2019, 12:47

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia, zwany dalej „projektem”, stanowi zmianę rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773), zwanego dalej „rozporządzeniem”, stanowiącego realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.)

Zmiana rozporządzenia w §7 ust. 5a pkt 2 lit. a wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej. Proponuje się, aby w przypadku realizacji recept w postaci papierowej w Dokumencie Realizacji Recepty dla recept nierefundowanych (na których nie przepisano produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji), na których nie wpisano numeru REGON, nie było obowiązku wpisywania ww. numeru. Z uwagi na techniczny charakter zmiany, a także jej korzystny wpływ na adresatów, proponuje się, aby zawarty w projekcie przepis wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

mz / recepty
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30