Jest nowe zarządzenie w sprawie zespołu ds. przeciwdziałania brakom leków

Źródło: MZ
W Dz.U.MZ ukazało się Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych.
Medexpress 2020-04-23 13:41

Zgodnie z nowymi przepisami w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, które umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym.

Przypomnijmy: Zespół działa od 18 lipca 2019 roku i jego zadań należy m.in. analiza danych, gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, organy podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską i inne podmioty związanych z dostępnością produktów leczniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 499, 399 i 959); przygotowywanie rekomendacji dla Ministra Zdrowia oraz organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie działań, które powinny zostać podjęte w celu przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych.

W skład Zespołu wchodzą:


1) Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu właściwego do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie Zespołu:
a) co najmniej w randze kierownika urzędu lub jednostki lub jego zastępcy albo prezesa lub wiceprezesa:
– Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
– Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
– Narodowego Funduszu Zdrowia,
– Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
– Naczelnej Izby Aptekarskiej,
– Naczelnej Izby Lekarskiej,
b) przedstawiciel departamentu do spraw polityki lekowej w Ministerstwie Zdrowia.
2. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, bez prawa głosu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U.MZ

PDF

Zobacz także