Jest nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

Medexpress

Opublikowano 18 maja 2018, 12:16

ministerstwo zdrowia miodowa_8 Fot. J. Sielski
Medexpress

Opublikowano 18 maja 2018, 12:16

W Dzienniku Ustaw MZ ukazało się zarządzenie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.


Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.
3. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Prawny;
5) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
4. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

W ręce wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko przeszedł nadzór nad Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych

Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko:
1) jest członkiem:
a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,
b) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
c) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Matki i Dziecka,
c) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
d) Departament Pielęgniarek i Położnych,
e) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
5) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
d) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
f) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
g) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
h) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
i) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
j) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
k) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
l) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
m) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
n) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
o) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
p) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
r) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
s) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
t) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
u) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
w) uczelni medycznych.

§ 4. Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński:
1) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,
b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
3) nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;
4) wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w:
a) Centrali Farmaceutycznej „CEFARM” S.A. z siedzibą w Warszawie,
b) Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy – Zdroju,
c) Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie,
d) Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
e) Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


§ 5. Podsekretarz Stanu Marcin Czech:
1) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;
2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej;
3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
4) nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.


§ 6. Podsekretarz Stanu Katarzyna Głowala:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Polityki Zdrowotnej,
c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
d) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
e) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
f) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
g) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
h) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
i) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
j) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
k) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
l) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz innych przepisów w zakresie
nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - Zdrowie;
4) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do
właściwości Ministra w zakresie:
a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu
działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
b) audytu wewnętrznego.


§ 7. Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Analiz i Strategii,
b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,
d) Departament Zdrowia Publicznego;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
c) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
d) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
e) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
f) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
g) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
h) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
i) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
j) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
k) Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,
l) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
m) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
n) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
o) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / minister zdrowia / wiceministrowie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31