Jest nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia. Kto będzie sprawował nadzór nad lekami?

Źródło: MZ
W Dzienniku Ustaw MZ ukazało się zarządzenie z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Medexpress 2019-02-07 07:55

Minister zdrowia sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego; inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Komunikacji;
4) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko:
jest członkiem:
a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,
b) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
c) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia; inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
c) Departament Pielęgniarek i Położnych,
d) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
d) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
e) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
f) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
g) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
h) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
i) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
j) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
k) uczelni medycznych.

Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński:

jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji; inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament e-Zdrowia,
b) Departament Nadzoru i Kontroli,
c) Departament Prawny;
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
c) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
d) Domu Pracownika Służby Zdrowia
d) Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
e) Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski:
inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu i Finansów,
b) Departament Oceny Inwestycji,
c) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
b) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
c) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
d) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
f) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
g) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
h) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
3) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2) ) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie;
wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:
a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
b) audytu wewnętrznego;
inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań dotyczących restrukturyzacji i planów naprawczych instytutów badawczych.

Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król:
jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich; inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Analiz i Strategii,
b) Departament Współpracy Międzynarodowej,
c) Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny;
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
c) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
d) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

e) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
f) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
g) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
h) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
i) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
j) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
k) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
l) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
m) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
n) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
o) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski:
inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich,
b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
c) Departament Systemu Zdrowia;
nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
e) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
f) Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
h) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Źródło: Dz.U.

PDF

Zobacz także