Jest projekt nowelizacji rozporządzenia ws. badań lekarskich dla kierowców

Thinkstock/GettyImages
W poniedziałek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
Medexpress 2019-04-08 15:30

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250 i 293 oraz z 2018 r. poz. 970 i 1938), wydanym na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341), zwanej dalej „ustawą”.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ww. rozporządzenia do obecnego zakresu regulacji w ustawie, wprowadzonego art. 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432, z 2019 r. poz. 534), w tym zakresu upoważnienia ustawowego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 169 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego upoważnienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., oraz mogą być zmieniane.

Powyższe zmiany polegają na objęciu badaniami również kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzących kształcenie w zawodzie oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

A zatem w nowelizowanym akcie należy uwzględnić możliwość wydania orzeczeń stwierdzających brak albo istnienie przeciwwskazań lekarskich do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E dla tej grupy osób.

Wskazano również jednostki uprawnione do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8, którymi są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245).

Jednocześnie ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany, co do zasad określania wysokości opłaty za badania lekarskie, której wysokość dotychczas była określana przez ministra zdrowia w ww. akcie wykonawczym. Obecnie wysokość opłat, reguluje art. 79a ustawy, zgodnie z którym za badanie lekarskie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza oraz za przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego pobiera się opłatę, której wysokość nie może przekroczyć 200 zł za każde z tych badań.

W wyniku powyższej nowelizacji ustawy w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:
1) zakres przedmiotowej regulacji rozporządzenia dostosowuje się do obecnego zakresu upoważnienia;
2) określa się jednostki uprawnione do przeprowadzania badań tych osób;
3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia, obejmującym oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osoby badanej, z uwagi na fakt, że obecnie będą to również osoby niepełnoletnie i stosownie do regulacji zawartej w art. 78 ustawy, dodaje się odpowiednią informację dla rodziców lub opiekunów zawarta w odnośniku do tego załącznika;
4) dodaje się nowy wzór orzeczenia lekarskiego, który będzie stanowił załącznik nr 7a do nowelizowanego aktu, wydawany w przypadku kandydatów do szkół oraz kandydatów na kursy kwalifikacyjne, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

W § 2 projektowanego rozporządzenia, proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest to zasadne z uwagi na obowiązujące już przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Taki termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza również zasad demokratycznego państwa prawa, a wręcz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom grup społecznych.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także