Jest projekt rozporządzenia dot. fizjoterapeutów

Thinkstock/GettyImages
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
Medexpress 2019-02-07 12:45

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219). Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219), umożliwiono fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach praktyk zawodowych.

Wprowadzono obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek. Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Jednocześnie zostało zmienione brzmienie przedmiotowego upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw zdrowia, do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru, uwzględniając potrzebę zapewnienia spójności i kompletności danych zawartych w rejestrze, a także koszty związane z postępowaniem w sprawie wpisu. W związku z powyższym, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, z uwzględnieniem danych, jakim powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru oraz danych, jakie powinna zawierać księga rejestrowa.
Projektowane rozporządzenie w zasadzie powiela przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325, z późn. zm.). W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia wprowadzono zmiany w części normatywnej oraz w załączniku nr 5. Zmiany w części normatywnej rozporządzenia są związane z przepisami art. 102a i art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o działalności leczniczej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, które określają dane, jakie powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dane zawarte w księdze rejestrowej praktyki fizjoterapeutycznej. W części normatywnej usunięto datę złożenia wniosku, ponieważ na podstawie projektowanego § 16, wniosek składa się (wysyła) w postaci elektronicznej. Ponadto w przypadku praktyki grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej, zmieniono adres zamieszkania na adres do korespondencji. W załączniku nr 5 do rozporządzenia, do kodów rodzajów praktyk zawodowych, dopisano praktyki zawodowe fizjoterapeutów. Ponadto dodano załącznik nr 4 do rozporządzenia, który zawiera kod Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Nie było możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających wpisanie praktyki fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w § 12 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także