Jest projekt rozporządzenia dot. podwyższonych wynagrodzeń dla lekarzy

Medexpress

Opublikowano 10 pazdziernika 2018, 08:12

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 10 pazdziernika 2018, 08:12

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zapewniła podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym specjalizację, w przypadku spełnienia określonych warunków. Jednocześnie ustawa ta nie uregulowała kwestii finansowania kosztów podwyższenia pozostałych składników wynagrodzenia tych lekarzy, będących konsekwencją podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego, oraz pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy.
Zgodnie z OSR projektu ww. ustawy skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy specjalistów, dotyczące pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy, powinny być pokrywane w ramach środków uzyskiwanych przez świadczeniodawców z tytułu wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowane rozporządzenie tworzy formalną podstawę prawną do przekazywania środków na pokrycie tych kosztów świadczeniodawcom, funkcjonującym w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225) proponuje się dodanie przepisu przejściowego § 2a w zaproponowanym brzmieniu.


Projektowane rozporządzenie ma charakter stricte techniczny, służy bowiem doprecyzowaniu istniejącego stanu prawnego w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych na podstawie art. 159a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), nie kreując samego obowiązku finansowania świadczeniodawcom kosztów podwyższenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów w części dotyczącej pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy, który jest konsekwencją samej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / zarobki lekarzy / podwyżki dla lekarzy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30