Jest projekt rozporządzenia dot. standardów kształcenia lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, diagnostów, fizjoterapeutów oraz ratowników

Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2019, 15:27

ministerstwo nauki
Medexpress

Opublikowano 19 kwietnia 2019, 15:27

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z ww. przepisem minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z ministrem właściwym do zdrowia, został upoważniony do określenia standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego.

Dotychczas standardy kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa były uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 345), które w zakresie swojej regulacji wdrażało przepisy dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). Standardy kształcenia dla kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna były natomiast uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna (Dz. U. poz. 1434).

W projektowanym rozporządzeniu zostały również określone standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów fizjoterapeuty i ratownika medycznego, co ma istotne znaczenie w kontekście wymagań dotyczących kwalifikacji niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania tych zawodów, określonych odpowiednio w przepisach art. 13 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.). Zawód fizjoterapeuty i zawód ratownika medycznego są zawodami zaufania publicznego, którego przedstawiciele czynnie uczestniczą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Dla właściwego przygotowania przyszłych kadr medycznych istotne jest, aby kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i zawodu ratownika medycznego było oparte o jednolite standardy kształcenia.

Z uwagi na wejście w życie ustawy oraz ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), która uchyliła ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), a jednocześnie w art. 349 pkt 6 utrzymała w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy, niezbędne jest wydanie przepisów wykonawczych na podstawie obowiązującej ustawy przed dniem utraty mocy obowiązującej dotychczasowych przepisów regulujących tę materię.

Projekt rozporządzenia określa standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu:

1) lekarza – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) lekarza dentysty – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) farmaceuty – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) pielęgniarki – stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) położnej – stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) diagnosty laboratoryjnego – stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) fizjoterapeuty – stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) ratownika medycznego – stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy standard kształcenia jest zbiorem reguł i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących sposobu organizacji kształcenia, osób prowadzących to kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. W programach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego, ustalanych przez uczelnie, uwzględnia się standardy kształcenia określone dla danego zawodu.

Z uwagi na powyższe, ujęte w projektowanych standardach reguły i wymagania w zakresie kształcenia, składają się z następujących części:

I. sposób organizacji kształcenia;

II. osoby prowadzące kształcenie;

III. efekty uczenia się (w tym ogólne i szczegółowe);

IV. sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Projektowane rozwiązania mają na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i właściwego doboru efektów uczenia się, tak aby optymalnie przygotować studentów do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego, z uwzględnieniem specyfiki danego zawodu.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych programów kształcenia. Rok akademicki 2018/2019 jest zatem ostatnim rokiem, w którym uczelnie rozpoczęły kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego na dotychczasowych zasadach i będą je kontynuować do zakończenia rozpoczętego cyklu kształcenia. Standardy kształcenia określone w projektowanym rozporządzeniu będą miały zastosowanie od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

zawody medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31