Jest projekt rozporządzenia dot. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.
Medexpress 2019-05-14 05:57

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych
w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceniu naprawy wyrobu medycznego,
wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy wyrobu
medycznego i jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane od dłuższego czasu w kierunku istotnego usprawnienia procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne zarówno przez pacjentów jak i przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych, w tym ograniczenia liczby danych zamieszczanych w ww. dokumentach.


Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji oraz wprowadza nowe wzory
zleceń, ponadto uwzględnia zmiany zakresu danych jakie obejmują zlecenia, a których
wprowadzenie przewiduje procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (UD 471), który jest przedmiotem prac
parlamentarnych (druk nr 3409).


Proponuje się, aby zawarte w projekcie przepisy weszły w życie z dniem 1 września
2019 r.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także