Jest projekt rozporządzenia ws. zaleceń odnośnie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

Źródło: MZ
16 września br. do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
Medexpress 2019-09-16 16:59

W 2016 r. Agencja przeprowadziła wśród świadczeniodawców badanie ankietowe na temat przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Świadczeniodawcy ocenili je jako niezrozumiałe, niejednoznaczne i zbyt skomplikowane. Prace nad nowym projektem rozporządzenia podjęte zostały jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom środowiska świadczeniodawców.

Na potrzeby ustalania taryf świadczeń opieki zdrowotnej Agencja gromadzi m.in. dane finansowo-księgowe, służące do oszacowania kosztów stałych świadczeń takich jak koszt osobodnia czy koszty osobowe. Dane te są przekazywane przez świadczeniodawców w układzie ustalonym przez Agencję, a ich źródłem są systemy księgowe świadczeniodawców. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że koszty nie są ewidencjonowane w jednolity sposób, co utrudnia i wydłuża proces taryfikacji.

Idea rozporządzenia
Stworzenie takich uregulowań, które zapewniłyby pełną porównywalność przekazywanych do Agencji danych jest celem rozporządzenia. Dlatego też zawiera on jednolity układ kont zespołu 4 i zespołu 5, zalecenia odnośnie do stosowanych kluczy podziałowych, wskazanie kosztów, które powinny być kwalifikowane jako koszty zarządu, sposób alokowania kosztów z ośrodków działalności pomocniczej na ośrodki działalności podstawowej oraz dochodzenia do sumy kosztów na finalnych ośrodkach działalności, możliwych podejść do kalkulacji kosztów procedur.

Niniejszym projekt realizuje cel wskazany w ustawie o świadczeniach związany z ujednoliceniem sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki temu Agencja będzie mogła szybciej prowadzić proces taryfikacji, a świadczeniodawcy będą w stanie porównać siebie z innymi.

Do amortyzacji przyjmuje się środki trwałe o wartości większej lub równej niż 3 500 zł. Wynika to z wieloletniej praktyki świadczeniodawców zainteresowanych wykorzystywaniem narzędzi rachunkowości zarządczej oraz konieczności uchwycenia kosztów tych środków trwałych, których użytkowanie jest dłuższe niż jeden okres rozliczeniowy, a koszt ten wpływa na wycenę świadczeń medycznych.

Do niedawna był to podatkowy próg definiujący środki trwałe. Przepisy prawa nie wskazują bariery wartości początkowej w zakresie zaliczania majątku do środków trwałych. Wskazują że podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa, nie przekracza 10 000 zł.

Prace nad projektem rozporządzenia były poprzedzone pilotażem, który został przeprowadzony w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. Nabór do pilotażu był otwarty, a ostatecznie udział w nim wzięło 32 świadczeniodawców.

Ich zadaniem było przekazanie Agencji dokumentów takich jak: polityka rachunkowości, instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych, plan kont, cenniki wewnętrzne, wydruki analityki, informacji o stosowanych kluczach podziałowych, składowych kosztów zarządu, a także opiniowanie przedstawionych przez Agencję propozycji. Wśród tych świadczeniodawców przeprowadzono również badanie ankietowe mające na celu zebranie informacji o rodzaju prowadzonej księgowości, przyjętych metod kalkulacji kosztów czy stopnia zinformatyzowania i nakładów, jakie będą niezbędne do poniesienia w związku z wdrożeniem nowych rozwiązań. Agencja, uwzględniając ramy prawne oraz koszty, które świadczeniodawcy będą zobligowani ponieść na wdrożenie standardu rachunku kosztów, przy współpracy z gronem ekspertów zewnętrznych, zaproponowała projekt rozporządzenia, który w swej treści jest uniwersalny oraz możliwy do zastosowania przez wszystkich świadczeniodawców.

Niniejszy projekt rozporządzenia reguluje w podstawowym zakresie zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Jednocześnie jest planowane przygotowanie nowego rozporządzenia, już po wejściu przedmiotowego projektu, które to rozporządzenie zawierać będzie docelowy model standardu rachunku kosztów rozbudowany m.in. o ewidencję kosztów osobowych w podziale na kategorie personelu oraz pełną kalkulację kosztów świadczenia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także