Blogosfera Medexpressu

Kompetencje pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa pediatrycznego


Pielęgniarki Cyfrowe 2019-12-18 07:30
Największą przyjemnością w zawodzie pielęgniarki pediatrycznej jest uśmiech, ten błysk w oczach, kiedy z kryzysu dziecko odzyskuje swoją energię oraz ogrom radości, jaką mają w sobie dzieci.

Bo najważniejszy jest uśmiech dziecka smiley

Pielęgniarstwo pediatryczne jest dziedziną niezwykle trudną, wymagającą pokładów
cierpliwości, zrozumienia i uwagi wobec małych pacjentów.
Pobyt w szpitalu jest dla dziecka niezmiernie traumatyczny. Niedojrzały emocjonalnie
maluch, narażony na ból, strach a czasem i rozłąkę z bliskimi, źle znosi hospitalizację.
Praca z małymi pacjentami wymaga od pielęgniarki dużego pokładu empatii, które pozwala
stworzyć poczucie bezpieczeństwa. Choroba jest niezwykle dynamiczna, nieprzewidywalna ,
wymagająca ciągłej obserwacji.
Praca z dorosłymi jest dużo łatwiejsza, chociażby przeprowadzenie wywiadu chorobowego,
natomiast maluchy nie potrafią sprecyzować, ani opisać pewnych objawów. Do
najtrudniejszych wyzwań w pracy z dziećmi należy problem z komunikacją, kiedy maluch nie
potrafi zasygnalizować swoich potrzeb oraz dolegliwości.
Największą przyjemnością w zawodzie pielęgniarki pediatrycznej jest uśmiech, ten błysk
w oczach, kiedy z kryzysu dziecko odzyskuje swoją energię oraz ogrom radości, jaką
mają w sobie dzieci.

Zajmując się dzieckiem, zajmujemy się także rodzicem, nie wolno go lekceważyć.
Oczywiście rodzice bywają różni, ale ważne jest odpowiednie podejście do nich. Nie należy
ich zalewać specjalistycznym językiem czy też pozować na „ważną panią pielęgniarkę”, a
podejść po ludzku.
Pielęgniarka zajmująca się dziećmi oprócz obowiązków właściwych innym specjalizacjom,
ma również specyficzne zadania, związane właśnie z wiekiem pacjentów.
Kontynuując cykl artykułów dotyczących kompetencji pielęgniarskich, przypomnijmy, że
szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251) ma na celu uzyskanie
przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu
specjalisty w tej dziedzinie.
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w
kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 810 godzin dydaktycznych: zajęcia
teoretyczne – 460 godzin, zajęcia praktyczne – 350 godzin.

W zakresie wiedzy posiada:
1. specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w
relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
2. wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i
położnej;
3. wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście
polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
4. wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich
wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
5. znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywanych
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa
pediatrycznego;
6. specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego do sprawowania
opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym oraz planowania, koordynowania i
nadzorowania tej opieki

W zakresie umiejętności potrafi:
1. diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki;
2. komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;

3. stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
4. opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z
zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
5. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia jakości opieki w dziedzinie
pielęgniarstwa pediatrycznego;
6. udzielać świadczeń specjalistycznych obejmujących planowanie, realizowanie
i ocenę w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego;
7. wykonywać świadczenia specjalistyczne w zakresie pielęgniarstwa
pediatrycznego zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, regulacjami
prawnymi, zasadami etyki zawodu oraz poszanowaniem praw pacjenta;
8. monitorować i interpretować dane z różnych źródeł wynikające z choroby,
leczenia i podejmować decyzje o dalszym działaniu;
9. podejmować decyzje zapewniające bezpieczeństwo opieki i poprawę jakości
pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pracy personelu
pielęgniarskiego;
10. podejmować działania na rzecz rozwoju własnego i członków zespołu;
wykorzystywać wyniki badań naukowych do praktyki pielęgniarskiej.

W zakresie kompetencji społecznych:
1. szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć,
niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
2. gwarantuje warunki organizacyjne procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
metody opieki nad pacjentami objętymi opieką w dziedzinie pielęgniarstwa
pediatrycznego;
3. podejmuje decyzje w rozdzielaniu (delegowaniu) zadań pracownikom; krytycznie
analizuje kompetencje własne i członków zespołu oraz ocenia potrzeby w zakresie
doskonalenia.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po
ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

1.Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych oraz kierowanie postępowaniem
poprzesiewowym.
2. Ocena stanu odżywienia dziecka.
3. Prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z problemami
zdrowotnymi.
4. Wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci w ramach kalendarza szczepień i na
zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie
związanych z tym zaświadczeń.
5. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.
6. Wykonanie badania fizykalnego u dziecka.
7. Kierowanie na badanie diagnostyczne i pobieranie materiałów do badań diagnostycznych.
8. Kierowanie na badanie bakteriologiczne i pobieranie materiałów do badań
bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, gardła i inne wydzieliny).
9. Ustalenie dawki i podawanie leku przeciwgorączkowego w razie wysokiej gorączki.
10. Rozpoznanie wskazań do tlenoterapii i wprowadzenie tlenoterapii biernej w zależności od
stanu klinicznego dziecka i wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2).
11. Rozpoznanie stanu odwodnienia i zlecenie odpowiedniego składu i objętości oraz
szybkości wlewu nawadniającego.
12. Ustalenie dawki i podawanie leku przeciwbólowego w razie występowania bólu (zgodnie
z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem).
13. Ocena stanu świadomości chorego dziecka z wykorzystaniem właściwych metod oceny
(schematów, klasyfikacji).

14. Samodzielne wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, do których uprawniona
jest pielęgniarka systemu PRM.
15. Wybór i zastosowanie właściwego modelu opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą
ostrą, przewlekłą i niepełnosprawnością.
16. Opracowywanie i wdrażanie programów edukacji zdrowotnej skierowanych do dziecka
przewlekle chorego, niepełnosprawnego i/lub jego rodziców.
17. Przygotowanie dziecka i/lub rodziny do samoopieki/opieki w warunkach domowych.
19. Podawanie leków cytostatycznych przez kaniulę obwodową oraz pielęgnacja miejsca
wkłucia.
20. Nakłucie portu naczyniowego i podawanie leków cytostatycznych przez port naczyniowy,
utrzymanie drożności portu.
21. Podawanie leków cytostatycznych przez centralny cewnik dożylny typu Broviac,
Groshong oraz ich pielęgnacja.
22. Ocena i monitorowanie bólu oraz innych objawów u dzieci objętych opieką paliatywną
oraz doraźna modyfikacja dawki leczniczej leku przeciwbólowego i leków stosowanych w
celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów.
23. Prowadzenie edukacji rodziców ze standardów promocji zdrowia psychicznego, prewencji
stosowania używek oraz najczęstszych problemów psychicznych u dzieci.

PDF

Zobacz także