Kongres Zdrowia Publicznego 2016 ma patronat ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Co w programie?
Medexpress 2016-11-17 10:25

O Kongresie Zdrowia Publicznego

24 listopada br. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się Kongres Zdrowia Publicznego. Tegoroczny Kongres, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, ma charakter międzyresortowego, systemowego wydarzenia, gromadzącego w jednym czasie i miejscu wysokich przedstawicieli wszystkich dziedzin życia społecznego i politycznego odpowiedzialnych za kształtowanie koncepcji zdrowia publicznego w Polsce. Myślą przewodnią Kongresu będzie Zdrowie w polityce każdego resortu – nowe podejście w kontekście Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Spojrzenie na zdrowie publiczne jako obszar ponadresortowy, na ścisły związek pomiędzy właściwie ukształtowanym zdrowiem publicznym a wskaźnikami ekonomicznymi państwa, prezentowane było w panelach dyskusyjnych dotychczasowych edycji Kongresu. Podkreślano niedocenianą prawdę, że nie ma zdrowej gospodarki bez zdrowych obywateli.

Program

09:30 Powitanie gości
09:35 Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego, prof. Mirosława Wielgosia
09:45 Wystąpienie inauguracyjne, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
10:00 Strategia odpowiedzialnego rozwoju – miejsce zdrowia publicznego - minsiter Paweł Chorąży (Ministerstwo Rozwoju)
10:15 Narodowy Program Zdrowia – cele strategiczne, Minister Jarosław Pinkas
10:30 Panel CHOROBY CYWILIZACYJNE – PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE
Moderator: Mariusz Gujski Wstęp: prof. Piotr Ponikowski
Cel operacyjny NPZ: poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym
do spraw: kultury fizycznej, pracy, rodziny, turystyki, finansów publicznych, rolnictwa, obrony narodowej
oraz oświaty i wychowania.
11:30 Przerwa kawowa
11:45 Panel ODPOWIEDZIALNE PAŃSTWO W STOSUNKU DO ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI
I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH. ILE ZAKAZÓW, ILE EDUKACJI?
Moderator: Renata Furman Wstęp: Jarosław Pinkas
Cel operacyjny NPZ: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym
do spraw: oświaty i wychowania, obrony narodowej, pracy, rodziny, zabezpieczenia społecznego, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, finansów publicznych oraz informatyzacji.
12:45 Panel ZDROWIE PSYCHICZNE – ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE
Moderator: Mariusz Gujski
Cel operacyjny NPZ: profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu
psychicznego społeczeństwa.
Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym
do spraw: pracy, rodziny, zabezpieczenia społecznego, oświaty i wychowania, spraw wewnętrznych,
sprawiedliwości, obrony narodowej, nauki, szkolnictwa wyższego oraz informatyzacji.
Aula A
13:45 Panel POROZUMIENIE NA RZECZ ZDROWIA PUBLICZNEGO
Wstęp: Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Sejmowej Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego
14:20 Lunch
14:45 Panel CHOROBY ZAKAŹNE. CZY GROZI NAM NAWRÓT EPIDEMII?
Moderator: Witold Laskowski Wstęp: Andrzej Horban
Cel operacyjny NPZ: ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych
i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.
Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw środowiska we współpracy z ministrem właściwym
do spraw: zdrowia, pracy, rodziny, zabezpieczenia społecznego, obrony narodowej, rynków rolnych
oraz rozwoju wsi.
15:45 Panel WYZWANIA ZDROWOTNE WOBEC STARZEJĄCYCH SIĘ SPOŁECZEŃSTW.
PROFILAKTYKA I PREWENCJA ZABURZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Moderator: Renata Furman Wstęp: Bolesław Samoliński
Cel strategiczny NPZ: promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.
Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym
do spraw pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego.
16:45 Panel specjalny MARIHUANA ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO
Moderator: Witold Laskowski Wstęp: Marek Posobkiewicz
17:45 Zakończenie

Organizator: Instytut Ochrony Zdrowia


Współorganizatorzy:

NIZP-PZH, WUM, Narodowy Instytut Geriatrii i Reumatologii, Główny Inspektorat Sanitarny, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM

Patronat:

Ministerstwo Zdrowia

PDF

Zobacz także