Korekta w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w szpitalach

pielęgniarka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji społecznych trafiło rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Medexpress 2016-12-07 08:54

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do zmienionych zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Proponowana zmiana ma na celu usunięcie problemów zgłaszanych przez kierowników podmiotów leczniczych, którzy w oparciu o dotychczasowe rozporządzenie składają wnioski do ministra właściwego do spraw zdrowia oraz do ministra sprawiedliwości o wpisanie do wykazu i tym samym uzyskanie kontraktu na podstawie postępowania prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenia z zakresu psychiatrii sądowej nieletnich, z uwagi na umieszczenie w danym wykazie, albo wykreślenie z wykazu. Zauważa się natomiast, że przedmiotowe rozporządzenie nie stanowi lex specialis w odniesieniu do regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860), a wybór podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654), następuje na zasadach w niej określonych albo zadania te wykonują podmioty utworzone w tym celu przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Z uwagi na powyższe, w obecnie obowiązujących regulacjach prawnych dotychczasowe określanie wykazu zakładów w rozporządzeniu nie znajduje uzasadnienia.
Zmiany w zakresie nazewnictwa w tytule i treści obecnego rozporządzenia wynikają z art. 128 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) stanowiącego, że w poszczególnych przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „publiczny zakład opieki zdrowotnej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

PDF

Zobacz także