Koronawirus a rozliczanie świadczeń

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Medexpress 2020-03-12 17:51

Projekt określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Świadczenia te są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Proponuje się przyjąć analogiczne rozwiązania jak w przypadku finansowania przez ministra właściwego do spraw zdrowia świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.). Świadczenia te również są rozliczane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
W pierwszej kolejności podmioty, które udzieliły świadczeń opieki zdrowotnej związanych przeciwdziałaniem COVID-19 składają do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdania i rachunki z wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Następnie Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje sprawozdanie z rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa art. 9 ust. 1 ustawy, zawierające informacje o wysokości środków przekazanych na sfinansowanie tych świadczeń w podziale na oddziały wojewódzkie oraz informacje określone w załączniku do rozporządzenia i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z wnioskiem o przekazanie środków finansowych, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia środki finansowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także