Kredyty na studia medyczne. Znamy szczegóły

Medexpress

Opublikowano 29 listopada 2021, 09:14

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 29 listopada 2021, 09:14

Projekt wykonuje upoważnienie zawarte w art.103f ustawy dodane ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. poz….). W projekcie określono: terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne, terminy i zakres informacji przekazywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ministrowi zdrowia, o których mowa w art. 103e ustawy, termin zawarcia umowy o kredyt na studia medyczne, niezbędne elementy umowy o kredyt na studia medyczne, tryb wypłaty oraz spłaty kredytu na studia medyczne, sposób umarzania kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia, sposób dokonywania rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom. W załączniku do rozporządzenia zamieszczono wzór wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia.


W projekcie rozporządzenia założono, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci (odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności) w dwóch terminach w danym roku tj. w okresie w okresie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów, co skorelowane jest z terminem określonym w art. 103b ust. 1 ustawy, z którego wynika, że kredyt na studia medyczne jest wypłacany przez banki na rachunek uczelni nie później niż w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów. Odstępstwo od ww. reguły stanowi § 12 projektu rozporządzenia, z którego wynika, że wniosek o kredyt na studia medyczne (obejmujący okres od pierwszego semestru roku akademickiego 2021/2022) będą mogli złożyć studenci w terminie 30 dni od dnia wejścia rozporządzenia w życie. Studenci będą mogli składać wnioski o udzielenie kredytu na studia medyczne albo w postaci papierowej albo elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej.
W treści projektu rozporządzenia przewidziano, że umowa kredytu na studia medyczne będzie zawierana przez studenta z bankiem w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie kredytu na studia medyczne (§ 5 ust. 1).
Ponadto w § 5 ust. 2 projektu określono elementy specyficzne dla umowy kredytu na studia medyczne, niemniej jednak w odniesieniu do umów o kredyt na studia medyczne zastosowanie mieć będzie również art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) określający inne elementy umowy kredytowej. Wypłata pierwszej transzy dokonywana będzie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne, zaś wypłata kolejnej transzy kredytu przez bank będzie uzależniona od przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze (§ 6 ust. 1 i 2 projektu). Spłata kredytu na studia medyczne dokonywana będzie zgodnie z harmonogramem spłaty tego kredytu, na rachunek bankowy wskazany w umowie kredytu na studia medyczne (§ 7). W celu usprawnienia obsługi wniosków o umorzenie kredytu na studia medyczne przez ministra zdrowia w załączniku do projektu rozporządzenia określono wzór takiego wniosku (§ 8 ust. 2 projektu). Umorzenie kredytu na studia medyczne będzie możliwe w zależności od indywidulanej sytuacji w jakiej znalazł się kredytobiorca po ustaleniu okoliczności stanowiących podstawę wniosku o umorzenie tego kredytu. Z treści wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne wynika, że kredytobiorca zostanie zobowiązany do wskazania przyczyn ubiegania się o umorzenie kredytu na studia medyczne poprzez dokonanie wyboru spośród katalogu przesłanek stanowiących podstawę do ubiegania się o umorzenie kredytu na studia medyczne, co niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków. Dodatkowo do wniosku o umorzenie kredytu na studia wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie wszystkich okoliczności stanowiących podstawę złożenia wniosku o umorzenie tego kredytu, w tym harmonogram spłaty tego kredytu (§ 8 ust. 3 projektu). Katalog dokumentów niezbędnych do ubiegania się o umorzenie kredytu został wskazany we wzorze wniosku stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

studia medyczne / kredyt / kredyt na studia medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31