Kto przejął obowiązki po Annie Goławskiej? Jest nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

Medexpress

Opublikowano 06 grudnia 2021, 09:42

ministerstwo zdrowia miodowa_6 Fot. Jacek Sielski
Medexpress

Opublikowano 06 grudnia 2021, 09:42

Zgodnie z nowym podziałem kompetencji minister zdrowia:

1) jest członkiem:

a) Rady Dialogu Społecznego,

b) Komitetu do Spraw Europejskich,

c) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, d) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Gabinet Polityczny Ministra,

b) Biuro Komunikacji,

c) Biuro Ministra,

d) Biuro Współpracy Międzynarodowej,

e) Departament Analiz i Strategii,

f) Departament Innowacji,

g) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

h) Departament Prawny,

i) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

3) sprawuje nadzór nad:

a) Narodowym Funduszem Zdrowia,

b) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,

c) Głównym Inspektorem Sanitarnym,

d) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,

e) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, f) Agencją Badań Medycznych w Warszawie,

g) Centrum e-Zdrowia w Warszawie;

4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, w tym współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

§ 3. 1. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy podpisywanie:

1) rozporządzeń, w tym wydawanych „w porozumieniu”, zarządzeń, obwieszczeń, w tym dotyczących tekstów jednolitych;

2) pism kierowanych do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, a także do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw;

3) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

Sekretarz stanu Waldemar Kraska:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Bezpieczeństwa,

b) Departament Lecznictwa, z wyłączeniem spraw związanych z:

– taryfikacją świadczeń,

– finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

c) Departament Zdrowia Publicznego, z wyłączeniem zakresu uzależnień;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

d) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

e) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

f) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

g) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, h) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

i) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

j) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;

5) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia;

6) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Dziennik Ustaw” oraz „Monitor Polski” i Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia;

7) dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich;

8) w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zapoznaje się z treścią adresowanych do Ministra dokumentów niejawnych:

a) krajowych o klauzulach „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne”, w tym oznaczonych „do rąk własnych”,

b) Unii Europejskiej o klauzuli „RESTREINT UE / EU RESTRICTED”

– oraz realizuje sprawy wynikające z treści tych dokumentów, a w szczególności wskazuje inne osoby uprawnione do zapoznawania się z ich treścią, poleca wykonanie wydruków, kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, odwzorowania cyfrowego lub tłumaczenia, oraz prowadzi korespondencję wsprawach wynikających z ich treści;

9) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi;

10) wykonuje, w imieniu Ministra, obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 3.

Podsekretarz stanu Sławomir Gadomski:

1) jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu i Finansów,

b) Departament Nadzoru i Kontroli,

c) Departament Oceny Inwestycji;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

c) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

d) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

e) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

f) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

g) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

h) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu, i) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

j) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

k) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

l) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

m) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

n) Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

o) Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,

p) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

q) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

r) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

s) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

t) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

u) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

v) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

4) wykonuje prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju;

5) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie.

Podsekretarz stanu Maciej Miłkowski:

1) jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z taryfikacją świadczeń,

b) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

c) Departament Zdrowia Publicznego w zakresie uzależnień;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,

b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

c) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

d) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

e) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,

f) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,

g) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

h) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 2.

Podsekretarz stanu Piotr Bromber:

1) jest członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

e) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

f) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

g) uczelni medycznych;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – zdrowie w zakresie wynikającym z nadzorowania wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w pkt 2.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / podział kompetecji
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28