Które szpitale nie znajdą się w sieci?

Paweł Grzybowski

Opublikowano 25 maja 2017, 13:36

Paweł Grzybowski

Opublikowano 25 maja 2017, 13:36

4 maja weszła w życie ustawa wprowadzająca nowy system organizacji i finansowania szpitali w Polsce. Zgodnie z ustawą placówki, zakwalifikowane do sieci szpitali, będą podzielone na 3 poziomy referencyjności. Powstaną też cztery poziomy specjalistyczne: pediatryczny, onkologiczny, pulmonologiczny i ogólnopolski.

W celu zakwalifikowania do sieci (poza szpitalami ogólnopolskimi) placówki medyczne będą musiały spełnić łącznie następujące warunki: udzielania świadczeń w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez okres, co najmniej 2 ostatnich lat kalendarzowych oraz będą musiały posiadać konkretne oddziały wymienione w projekcie ustawy.

Władze wielu województw mają jednak obawy, czy nowa ustawa nie zagrozi dostępności pacjentów do świadczeń, bowiem z analizy jej treści, jasno wynika które szpitale nie zakwalifikują się do sieci, przynajmniej w podstawowym trybie.

Dolnośląskie

Swoich obaw nie kryje Jarosław Maroszek, dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

- Musimy liczyć się z możliwością pogorszenia dostępności do świadczeń i warunków ich udzielania w sytuacji, w której podmiot leczniczy niezakwalifikowany do sieci, pozbawiony zostanie dostępu do środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń leczniczych i tym samym straci możliwość na funkcjonowanie na dotychczasowych zasadach. Jednak szczegółowy i ostateczny wykaz placówek poznamy dopiero po 27 czerwca br.

Lubuskie

Zaniepokojona jest także Mirosława Dulat, wicedyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego.

- Mamy obawy związane z wejście w życie ustawy o sieci szpitali. Województwo Lubuskie było współautorem Stanowiska Konwentu Marszałków RP, w którym wspólnie przedstawiliśmy nasze wątpliwości.

Jak poinformowała nas wicedyrektor Dulat, spośród szpitali podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego (poza szpitalami psychiatrycznymi, których ustawa nie dotyczy) w sieci nie uwzględniono Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie sp. z o.o.

- Niemniej jednak dyrektor LOW NFZ na wniosek marszałka Województwa Lubuskiego wystąpił do ministra zdrowia o ujęcie tej placówki w sieci, gdyż ustawa przewiduje taki tryb – tłumaczy wicedyrektor.

Kujawsko-pomorskie

W podobnych duchu wypowiada się Małgorzata Wiśniewska, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego.

- Nie wszystkie wojewódzkie placówki medyczne zostaną objęte siecią szpitali i mamy tego świadomość. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest organem prowadzącym dla dziewięciu wojewódzkich szpitali. Pięć szpitali wejdzie w tzw. sieć. Pozostałe jednostki będą kontraktowały świadczenia w trybie konkursowym (w tym szpital Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w Inowrocławiu).

Pytana przez nas o możliwość działań zaradczych, wicedyrektor odpowiada, iż na ten moment województwo nie planuje łączenia naszych placówek w związku z rządowymi planami powstania sieci szpitali, ale nie jest to wykluczone.

- Samorząd województwa dokonał już konsolidacji kilku podmiotów, łącząc w latach 2010 i 2012 w sumie sześć placówek medycznych w jeden Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu oraz dwóch placówek we Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku. Na bieżąco analizujemy sytuację naszych lecznic. Najistotniejszą kwestią decydującą o połączeniu są analizy wskazujące na pozytywny – tłumaczy.

Mazowieckie

Nie wszystkie szpitale zakwalifikują się do sieci również w województwie mazowieckim, które jest podmiotem tworzącym lub właścicielem dla 28 podmiotów leczniczych, jednak ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy tylko 15 z nich.

- Idea utworzenia „sieci szpitali” stanowi próbę uporządkowania systemu i zapewnienia stabilizacji finansowej dla podmiotów będących w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Niesie jednak ze sobą również zagrożenie likwidacji oddziałów, które znalazły się poza „siecią szpitali” – tłumaczy Marta Milewska, rzeczniczka prasowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - Ponadto, biorąc pod uwagę, że nie wszystkie oddziały szpitalne mające dotychczas kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia znajdą się w „systemie zabezpieczenia”, to z perspektywy szpitala działającego w tzw. „sieci szpitali”, konieczne będzie udzielenie świadczeń większej liczbie pacjentów, w ramach ryczałtu ustalonego na podstawie świadczeń zrealizowanych na rzecz mniejszej liczby pacjentów. Sytuacja ta spowoduje, że szpitale nie będą miały możliwości zwiększenia swoich zasobów pozwalających na przyjęcie dodatkowych pacjentów. Istnieje poważne ryzyko, że z punktu widzenia pacjenta, system się zablokuje.

Zatem ile szpitali na Mazowszu znajdzie się poza siecią?

- Znaczna większość podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego kwalifikuje się do systemu zabezpieczenia, niestety nie wszystkie – tłumaczy Marta Milewska - Z analizy przepisów zawartych w ustawie oraz projektów rozporządzeń, podmioty lecznicze, które nie zakwalifikują się do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej to: Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis Sp. z o.o. , oraz Szpital Kolejowy im dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. Jako podmiot tworzący oraz właściciel analizujemy możliwe rozwiązania dla podmiotów leczniczych, które nie kwalifikują się do tzw. sieci szpitali, w tym również możliwość skorzystania z art. 95 n. pkt. 3 ustawy , czyli decyzji dyrektora Mazowieckiego OW NFZ. Samorząd Województwa Mazowieckiego wystąpił już do Ministra Zdrowia o opinię dotyczącą możliwości indywidualnego zakwalifikowania Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy Attis Sp. z o.o. oraz Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o., do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Likwidacja żadnego szpitala nie jest przewidywana - dodaje.

Łódzkie

Jak z kolei poinformował nas samorząd województwa Łódzkiego, opierając się na analizie ustawy, władze przewidują, że:1) Cztery szpitale wojewódzkie będą zakwalifikowane do III poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), tj.: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, 2) Dwa szpitale zostaną zakwalifikowane do II poziomu systemu PSZ, tj.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu i Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, 3) Jeden ze Szpitali, tj. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach prawdopodobnie zostanie zakwalifikowany do I poziomu systemu zabezpieczenia, 4) Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi będzie zakwalifikowany do poziomu szpitali pulmonologicznych.

Zagrożony jest natomiast Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, który nie kwalifikuje się do żadnego z poziomów systemu zabezpieczenia. Władze województwa żywią jednak nadzieję, iż szpital po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, zakwalifikowania przez do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia. Taki, bowiem tryb dopuszcza ustawa.

NFZ czeka na rozporządzenia

Obecnie trwają konsultacje do projektów trzech rozporządzeń Ministra Zdrowia uszczegóławiających kryteria włączania placówek do sieci: 1) w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, 2) w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy, 3) w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Zapytane przez nas oddziały wojewódzkie NFZ nie chcą ujawnić dotychczasowych wyników postępowania kwalifikującego placówki do sieci szpitali, przed wejściem w życie ww. rozporządzeń.

- Termin zgłaszania uwag oraz opinii do projektów upływa 29 maja 2017 roku. Do czasu opublikowania ostatecznego kształtu wspominanych rozporządzeń nie można przesądzać o kształcie listy PSZ – tłumaczy Beata Szczepanek, rzecznik prasowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / szpitale / urząd marszałkowski / sieć szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31