Którymi lekami zajmie się AOTMiT we wrześniu?

Źródło: AOTMiT
Medexpress 2020-08-14 07:27


POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 36/2020 7 WRZEŚNIA 2020 ROKU

1. Opdivo (niwolumab) + Yervoy (ipilimumab) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. MCT Oil - WARUNKOWO
Wskazanie: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT – 1
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanego z zagranicy w ramach
importu docelowego
3. 1) „Program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i zawodowemu w gminie miejskiej Mielec w latach 2021-2025”
2) „Populacyjno-przesiewowe wykrywanie rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju
nowotworu w Gminie Wieluń na lata 2020-2023”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 37/2020 14 WRZEŚNIA 2020 ROKU

1. Entyvio (vedolizumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Wedolizumab w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Quinsair (levofloxacinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie lewofloksacyną przewlekłych zakażeń płuc
spowodowanych Pseudomonas aeruginosa u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E84)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Acarizax (standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farina)) - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat), u których rozpoznanie zostało postawione
na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego
(punktowe testy skórne i /lub swoiste immunoglobuliny E) w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego
alergicznego nieżytu nosa spowodowanego kurzem domowym, utrzymującego się pomimo stosowania
leków łagodzących objawy
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Forxiga (dapagliflozinum) - WARUNKOWO
Wskazanie: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek przeciwcukrzycowy,
z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
rozumianym jako:
1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub
retinopatię, lub
3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:
• wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet,
• dyslipidemia,
• nadciśnienie tętnicze,
• palenie tytoniu,
• otyłość.
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. 1) „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”
(woj.mazowieckie)
2) „Samorządowy program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy
Rzepin na lata 2020-2025”
3) „Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 38/2020 21 WRZEŚNIA 2020 ROKU

1. Keytruda (pembrolizumabum) - WARUNKOWO
Wskazania: w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Hexacima, szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
(rDNA), poliomyelitis i haemophilus typ b (diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B (rDNA),
poliomyelitis and Haemophilus influenzae type-b vaccine) - WARUNKOWO
Wskazanie: szczepienie pierwotne i uzupełniające niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni przeciw
błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B), poliomyelitis oraz
inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (Hib)
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Emgality (galcanezumab-gnlm) - WARUNKOWO
Wskazanie: przewlekłe migrenowe bóle głowy
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
4. Zasadność włączenia koncentratu rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII, w ramach modułu
4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne
Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 - WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii
5. 1) „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ zamieszkałych
na terenie miasta Mielca”
2) „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata
2021-2023”
3) „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla kobiet
w ciąży na lata 2021-2025” (m. Lublin)
4) „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2020-2024”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 39/2020 28 WRZEŚNIA 2020 ROKU

1. Venclyxto (venetoclaxum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
wenetoklaksem w skojarzeniu z obinutuzumabem (ICD-10: C91.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Ocena zasadności włączenia wymienników ciepła i wilgoci (HME) do wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej, o których mowa w ustawie o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii
3. Opracowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych w zakresie kompleksowej opieki
onkologicznej w nowotworach narządowych: ginekologia onkologiczna (we wskazaniach: ICD-10:
C53 nowotwór złośliwy szyjki macicy, ICD-10: C54 nowotwór złośliwy trzonu macicy, ICD-10: C56
nowotwór złośliwy jajnika)
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii
4. Zasadność finansowania badania krwiodawców w kierunku HEV - WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii
5. 1) „Program polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat
uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w latach 2021-2026”
2) „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do dzieci z terenu
Gminy Bestwina na lata 2020-2023”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego
Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także