Lekarze PPOZ interweniują u ministra zdrowia

Medexpress

Opublikowano 16 czerwca 2021, 15:00

logotyp_PPOZ
Medexpress

Opublikowano 16 czerwca 2021, 15:00

Lekarze skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowczo sprzeciwiają się obciążaniu świadczeniodawców obowiązkiem raportowania czynności wykonywanych przez ich podwykonawców, którym zlecono wykonanie badań (w tym badań laboratoryjnych), który zasugerowany został w komunikacie Centrum e-Zdrowia z 26 kwietnia 2021 r.

- Wobec licznych innych obowiązków spoczywających na świadczeniodawcach prowadzących leczenie, przerzucanie na te podmioty dodatkowych zadań, które spoczywać powinny na podwykonawcach, jest dla PPOZ nie do przyjęcia. Poza tym komunikat Centrum e-Zdrowia pozostaje niezgodny z podstawowymi założeniami funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz obowiązującymi przepisami prawa - podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ w piśmie do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.

Komunikat Centrum e-Zdrowia wskazuje, iż to usługodawca, który zlecił podwykonawcy zrealizowanie procedury medycznej w ramach danych Zdarzenia Medycznego (w tym dotyczącego medycznej diagnostyki laboratoryjnej) przekazuje do SIM wszystkie wskazane w komunikacie informacje (w tym kod zrealizowanej przez podwykonawcę procedury medycznej oraz dane podwykonawcy). Centrum e-Zdrowia dodaje w komunikacie, że „powyższe wytyczne są zgodne z założeniami realizowanymi w ramach budowy Systemu P1, w tym w ramach realizowanego od listopada 2020 roku pilotażu EDM”.

Tymczasem PPOZ wskazuje, że stanowisko Centrum e-Zdrowia jest niezgodne z obowiązującym prawem.

...-Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wyraźnie określa, że obowiązek wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem SIM oraz raportowania do SIM zdarzeń medycznych w celu umożliwienia innemu usługodawcy pobrania danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych zawartych w dokumentacji medycznej od 1 lipca 2021 roku ma spoczywać na wszystkich usługodawcach, w tym aptekach i świadczeniodawcach. Świadczeniodawcą, zgodnie z ustawa, jest: podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej; inna osoba fizyczna, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej; podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne; podmiot udzielający opieki farmaceutycznej. Pracownie RTG, pracownie USG, laboratoria diagnostyczne oraz inne jednostki, którym świadczeniodawcy zlecają wykonanie badań, stanowią przy tym najczęściej jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych. Co za tym idzie, podmioty je prowadzące mają status podmiotów wykonujących działalność leczniczą i zobowiązane będą od 1 lipca 2021 r. do przekazywania do SIM danych zdarzeń medycznych i wymiany za pośrednictwem SIM elektronicznej dokumentacji medycznej. Na gruncie obowiązujących przepisów od 1 lipca 2021 r. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem oraz opis badań diagnostycznych innych niż badania laboratoryjne – mające przecież status elektronicznej dokumentacji medycznej - powinny być więc przez takich podwykonawców sprawozdawane do SIM, skąd będą pobierane przez podmioty zlecające. Podwykonawcy winni też sprawozdawać do SIM inne dane, składające się na dane zdarzenia medycznego. Wszystko to wynika wprost z przepisów SIM, z którymi omawiany komunikat jest rażąco niezgodny - podkreśla Bożena Janicka.

PPOZ zwraca też uwagę, że komunikat Centrum e-Zdrowia jest też niespójny z postanowieniami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

…- Po pierwsze, we wskazanych przez Centrum e-Zdrowia przepisach brak jest regulacji dotyczących podwykonawców. Rozporządzenie nakazuje podać dane usługodawcy; niezrozumiała byłaby więc sytuacja, w której podmiot wypełniający miałby tu podawać dane innego podmiotu, tj. podwykonawcy. W praktyce oznaczałoby to wypełnienie raportu za inny podmiot, na co SIM nie pozwala. Po drugie, trudno ocenić, jakie w przypadku podwykonawstwa należałoby wpisać „dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie”, które wymagane są rozporządzeniem. Po trzecie, dane „zrealizowanych istotnych procedur medycznych”, które zgodnie z komunikatem miałyby być przekazywane za podwykonawcę, mają być w przypadku świadczeniodawców POZ przekazywane fakultatywnie. Już te niespójności jednoznacznie wskazują, że sugerowane przez Centrum e-Zdrowia rozwiązania są niezgodne z zakładanym przez prawodawcę modelem funkcjonowania SIM, który musi się opierać się na zakładanej pierwotnie zasadzie, że dane do SIM przekazywane są przez podmiot, który dane wytworzył.

…- Wobec licznych obowiązków, w tym obowiązków sprawozdawczych, które spoczywają na podmiotach prowadzących leczenie i zlecających badania, nie do zaakceptowania jest przerzucanie na te podmioty obowiązku raportowania czynności dokonywanych przez ich podwykonawców. Takie rozwiązanie leżałoby bowiem jedynie w interesie wąskiego lobby laboratoriów diagnostycznych, godziłoby zaś w interesy podmiotów prowadzących leczenie i pośrednio w interesy pacjentów, ograniczając czas na udzielane im porady. PPOZ nie zaakceptuje więc żadnego rozwiązania, które przerzucałoby na podmioty prowadzące leczenie obowiązku ich podwykonawców – i to nawet, gdyby wtórnie układ taki został zalegalizowany w przepisach prawa - mówi Bożena Janicka.

Lekarze PPOZ zwrócili się do ministra zdrowia o interwencję i zobligowanie Centrum e-Zdrowia do wdrożenia funkcjonowania SIM zgodnie z zakładanym pierwotnie jego modelem i obowiązującymi przepisami prawa. Pismo zostało przekazane do wiadomości Jarosława Kieszka, dyrektora Centrum e-Zdrowia.

Źródło: PPOZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ppoz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31