Lekarze rodzinni o projekcie ustawy o POZ

Jakie uwagi i zastrzeżenia do projektu ustawy o POZ ma Kolegium Lekarzy Rodzinnych?
Medexpress 2016-10-26 08:42

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zwraca uwagę, że przygotowanie i wdrożenie ustawy o POZ jest postulatem zgłaszanym przez środowiska opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego od wielu lat.

Najistotniejsze zdaniem KLRwP pozytywne zapisy założeń do projektu ustawy to:
1. Wprowadzenie prawa do korzystania z POZ dla wszystkich osób posiadających obywatelstwo i zamieszkałych na terytorium Polski.
2. Możliwość działalności, w ramach POZ, różnych podmiotów leczniczych oraz gwarancja ich równego traktowania i równych praw.
3. Zwiększanie nakładów na POZ, z osiągnięciem poziomu 20% wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w perspektywie 10 lat.
4. Wymóg rozpoczęcia specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej do końca 2022 r. dla lekarzy i pielęgniarek nie spełniających warunków nowej definicji lekarza i pielęgniarki POZ.
5. Umożliwienie pielęgniarkom samodzielnej i kompleksowej realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
6. Poprzedzenie wprowadzania nowych metod finansowania POZ programem pilotażowym.
7. Popularyzacja i rozwijanie wewnętrznych systemów poprawy jakości świadczeń.
8. Utworzenie wojewódzkich ośrodków kształcenia w medycynie rodzinnej.

Zdaniem KLRwP ustawa powinna promować powiązanie funkcjonalne i strukturalne lekarza, pielęgniarki
i położnej, z docelowym rozwiązaniem i wyraźną preferencją dla tworzenia wspólnej listy pacjentów. Ustawa powinna stworzyć warunki do eliminacji narastających od lat i zbędnych czynności (np. określania przez lekarza poziomu refundacji leków, tworzenie sztywnych harmonogramów czasu pracy, wystawiania różnego rodzaju zaświadczeń i orzeczeń lekarskich, sprawozdawania świadczeń zdrowotnych, korzystania z 6 różnych portali internetowych). Odpowiednie zapisy powinny umożliwić lekarzom i pielęgniarkom przeznaczenie większej ilości czasu na kontakt z pacjentami, ograniczyć nakłady ponoszone przez świadczeniodawców na realizację zbędnych obowiązków, generalnie uruchomić istniejące w POZ rezerwy i poprawić efektywność systemu.

Zastrzeżenia KLRwP budzi przedstawiona w opracowaniu definicja podstawowej opieki zdrowotnej. Jest
ona niepełna, obejmuje zaledwie kilka świadczeń i nie odzwierciedla istoty oraz złożoności tego
pojęcia.

Z kolei zwrócenie uwagi w założeniach do ustawy na prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek jest bardzo pozytywnym elementem.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce pozytywnie opiniuje opracowanie „Założenia do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej” oraz deklaruje chęć dalszego zaangażowania w prace nad przygotowaniem ustawy i wynikających z niej rozporządzeń.
Dobrze opracowana i wdrożona ustawa umożliwi osiągnięcie celów podstawowej opieki zdrowotnej, w tym poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia ze świadczeń oraz ograniczenie skutków chorób i niepełnosprawności.

Źródło: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

PDF

Zobacz także