Lekarze rodzinni ws. świadczeń gwarantowanych w POZ

Medexpress

Opublikowano 16 stycznia 2019, 10:21

Medexpress

Opublikowano 16 stycznia 2019, 10:21

W związku z konsultacjami społecznymi projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20.12.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce przedstawiło uwagi.

Z punktu widzenia lekarzy rodzinnych najważniejsze, proponowane nowym aktem prawnym, zmiany dotyczą trzech zagadnień:


1. Uwzględnianie przez świadczeniodawców zaleceń postępowania ogłoszonych przez
ministra zdrowia w obwieszczeniu (dodany ustęp 3 w paragrafie 3 rozporządzenia).
Minister zdrowia ma prawo ogłaszać w drodze obwieszczenia zasady postępowania,
dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków
publicznych. Zasady te opracowywane są przez stowarzyszenia i towarzystwa naukowe.
Dodany zapis nakłada na świadczeniodawców obowiązek implementowania i stosowania
przedmiotowych zaleceń.


W opinii KLRwP omawiany zapis należy uzupełnić o wprowadzenie zasady, iż zwiększenie
kosztów sprawowanej opieki, które wynika z ogłoszonych zasad każdorazowo
rekompensowane jest zwiększeniem środków finansowych przekazywanych
świadczeniodawcy. Istotne jest także zapewnienie uczestnictwa lekarza i pielęgniarek
praktykujących w POZ w opracowywaniu zasad postępowania dla tego poziomu opieki oraz
umożliwienie szerokiej konsultacji zasad.


2. Sprawozdawanie numeru ORPHA w przypadku świadczenia dla pacjenta z chorobą
rzadką (dodany ustęp 4 w paragrafie 3 rozporządzenia).


Choroby rzadkie dotykają jedną osobę na ponad 2000, ale jednocześnie wyróżniono tysiące
takich jednostek patologicznych. W zdecydowanej większości ich rozpoznanie i leczenie
odbywa się w opiece specjalistycznej. W POZ można jedynie postawić podejrzenie takiej
choroby. Obarczanie lekarzy POZ obowiązkiem sprawozdawania numeru ORPHA nie jest
uzasadnione, gdyż pacjent numer ten będzie miał nadany na innym poziomie systemu
ochrony zdrowia. W momencie kiedy numer zostanie umieszczony w rejestrze ORPHA,
będzie można zidentyfikować udzielone pacjentowi świadczenia także na poziomie POZ
(poprzez nazwisko lub numer PESEL). Nie należy więc obarczać lekarzy POZ kolejnym
obowiązkiem biurokratycznym, który nie przynosi korzyści chorej osobie i jest wątpliwy
z punktu widzenia zdrowia publicznego. KLRwP uważa, że omawiany zapis powinien zostać
w całości usunięty.


3. Zwiększenie liczby badań diagnostycznych w POZ (zmiany w załączniku nr 1, część IV
ustęp 2 rozporządzenia).


W projekcie omawianego rozporządzenia zaproponowano poszerzenie katalogu badań
diagnostycznych o 8 badań, w tym z grupy biochemicznej (ferrytyna, witamina D)
oraz immunochemicznej (przeciwciała różnych klas przeciwko wirusowi C i bakteriom
Borrelia). Wszystkie zaproponowane badania mają ograniczoną przydatność w POZ.

Powinny one, jak dotychczas, być wykonywane w ramach ASO i w lecznictwie zamkniętym. Ich umieszczenie w ramach POZ znacząco zwiększy koszty ponoszone przez
świadczeniodawców. KLRwP uważa, że omawiana zmiana powinna zostać w całości
wycofana.

Źródło: KLRwP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

KLRwP / lekarze rodzinni / choroby rzadkie / poz / badania diagnostyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30