OIL w Warszawie:

Lekarzu, uzupełnij swoją dokumentację w rejestrze PWZ

Medexpress

Opublikowano 11 lutego 2021, 08:57

OIL w Warszawie
Medexpress

Opublikowano 11 lutego 2021, 08:57

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu przypomina o ustawowym obowiązku uzupełniania dokumentacji lekarza/lekarza dentysty członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

OIL w imieniu Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, przypomina o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz.965, z 2020 r. poz.1291, 2112, 2401).

Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami), których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:

zmiany imion i nazwisk

obywatelstwa

uzyskania stopnia naukowego

zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej

zmiany adresu do korespondencji

pojęcia wykonywania zawodu

zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP

przejścia na emeryturę lub rentę

oraz dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Stanowisko nr 11/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty:

a) w przypadku stosunku pracy – umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy, w przypadku zakończonego stosunku pracy – świadectwo pracy,

b) w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza) nie dotyczy kontraktu,

c) w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,

d) w przypadku umowy o porozumieniu z podmiotem leczniczym zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy,

e) w przypadku stosunku służbowego (powołania do służby wojskowej lub wyznaczania na stanowisko służbowe).

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną p.rejestracja@oilwaw.org.pl, faksem pod numer (22) 54 28 315, lub pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Lekarza – stanowisko nr 3 – parter. Niezbędne wnioski, formularze oraz oświadczenia zamieszczone zostały na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w zakładce prawo wykonywania zawodu/procedury i formularze:

https://izba-lekarska.pl/prawo-wykonywania-zawodu/procedury-i-formularze/

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny (+48 22 54 28 314 i 316) lub mailowy (p.rejestracja@oilwaw.org.pl) kontakt z komisją ds. rejestracji i prawa wykonywania zawodu.

Źródło: OIL w Warszawie

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OIL w Warszawie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31