Mamy dobre wiadomości dla techników farmaceutycznych

Medexpress

Opublikowano 12 listopada 2016, 08:06

apteka Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 12 listopada 2016, 08:06

- Trwają rozmowy na ten temat. Być może uda się przywrócić kształcenie w zawodzie dzięki staraniom przedstawicieli szkół prowadzących obecnie kształcenie. Temat jest wciąż otwarty - potwierdził Medexpressowi prezes Zarządu Głównego Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP Dominik Żyro.

- Do utrzymania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny w systemie oświaty niezbędny jest wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Na tej podstawie możliwe jest rozpoczęcie procedury zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1140). (...) w przypadku uznania przez Ministra Zdrowia konieczności utrzymania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny w systemie oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmie prace legislacyjne mające na celu uchylenie przepisu § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia, na podstawie którego planowane jest wygaszanie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny od roku szkolnego 2018/2019 - wyjaśnia sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka.

Wiceminister przypomniała, że w ramach konsultacji społecznych protesty w sprawie planowanego wygaszania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny składały województwa samorządowe, związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe oraz policealne szkoły medyczne. Ostatecznie, termin rozpoczęcia wygaszania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny określono na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1140).

- Jak wynika z uzasadnienia przedstawionego przez Ministra Zdrowia, wniosek w sprawie wygaszania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny w systemie oświaty został poprzedzony szczegółową analizą obowiązujących przepisów prawa w kontekście zachodzących zmian w obszarze pozostającym w jego kompetencji oraz obecną i przewidywaną sytuacją na rynku pracy. (...) Jako uzasadnienie do zaprzestania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny Minister Zdrowia wskazał rosnącą liczbę szkół policealnych kształcących w tym zawodzie, liczbę absolwentów tych szkół oraz występujący problem bezrobocia w tej grupie zawodowej (według danych ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w I półroczu 2013 r. zarejestrowano 1617 bezrobotnych techników farmaceutycznych, a w II półroczu 2013 r. – 2119) - poinformowała Wargocka.

Źródło: Sejm/Medexpress

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

technik farmaceutyczny / aptekarze
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31