Marek Posobkiewicz zrezygnował ze stanowiska. MZ szuka następcy

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2018-07-21 06:52

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 20 lipca 2018 r. Marek Posobkiewicz złożył rezygnację z funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego.

Resort zdrowia ogłosił konkurs na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 683);
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Oferty można składać do 30 lipca 2018 r.

Do momentu powołania następcy Marek Posobkiewicz będzie wykonywał dotychczasowe obowiązki.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także