Minister zdrowia powołuje zespół do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień

Medexpress

Opublikowano 31 marca 2021, 08:27

Medexpress

Opublikowano 31 marca 2021, 08:27

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
2) członkowie:
a) dr Bogusława Bukowska – zastępca dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
b) prof. dr hab. n. hum. Czesław Czabała – Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego
w Akademii Pedagogiki Specjalnej,
c) Marek Grzyb – prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień,
d) Adam Kasprzyk – dyrektor Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”
w Bielsku-Białej,
e) dr Justyna Klingemann – przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
f) Małgorzata Kowalcze – dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu,
g) Jacek Ruszczewski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
h) dr Bernadetta Lelonek-Kuleta – przedstawiciel Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego,
i) Agnieszka Litwa-Janowska – dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, Przewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień,
j) Katarzyna Łukowska – p.o. dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
k) Anna Przenzak – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
w Kielcach,
l) Anna Puchacz-Kozioł – kierownik Działu Prawnego, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
m) prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar – kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego,
n) Elżbieta Zielińska – przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR,
o) Małgorzata Zwiercan – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
p) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
q) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) Sekretarz – przedstawiciel Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie funkcjonowania
systemu leczenia uzależnień, w szczególności:
1) opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie organizacji lecznictwa uzależnień, w tym w zakresie warunków udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień;
2) opiniowanie rozwiązań dotyczących norm zatrudnienia personelu w podmiotach udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / uzależnienia / zespół
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31