Minister zdrowia powołuje zespół ws. odbudowy profilaktyki onkologicznej

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-11-26 09:14

Minister zdrowia powołuje zespół do opracowania planu naprawczego dla odbudowy profilaktyki onkologicznej w związku z pandemią SARS-CoV-2.

W jego skład wchodzą:

1) przewodniczący - osoba wskazana przez ministra właściwego do spraw zdrowia na pierwszym posiedzeniu spośród członków zespołu;

2) członkowie:

a) dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

b) dwóch przedstawicieli Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego,

c) przedstawiciel Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,

d) przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej,

e) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

f) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

g) przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,

h) przedstawiciel Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia

Do zadań zespołu należy wypracowanie:

1) szczegółowych założeń dla działań w obszarach profilaktycznych zidentyfikowanych jako wymagające dodatkowego wsparcia w związku z pandemią SARS-CoV-2;

2) narzędzi zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne;

3) nowych programów profilaktycznych oraz metod i narzędzi ich realizacji;

4) rozwiązań wspierających wczesną diagnostykę onkologiczną w czasie i po pandemii SARS-CoV-2.

Pracami zespołu kieruje przewodniczący. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy zespołu;

4) reprezentowanie zespołu na zewnątrz;

5) podpisywanie uchwał podjętych przez zespół;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania zespołu;

7) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia ostatecznych rozwiązań w zakresie zadań, o których mowa w § 4.

Więcej: TU

Źródło: dziennikmz.mz.gov.pl

PDF

Zobacz także