Minister zdrowia zapowiada kontrole w szpitalach w zakresie realizacji podwyżek dla pielęgniarek, położnych

Fot. Getty Images/iStockphoto
3 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych wskazali ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu i dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Grecie Kanownik trudności w realizacji porozumienia z 9 lipca 2018 r.
Medexpress 2019-04-05 09:32

Indywidualna porada pielęgniarska w AOS

Minister zdrowia zna i akceptuje uwagi NRPiP oraz OZZPiP do wstępnego projektu zmian rozporządzenia. Konieczne jest ustalenie na zupełnie innych zasadach wyceny porady pielęgniarskiej, by świadczenie to było atrakcyjne zarówno dla świadczeniodawców, jak i dla pielęgniarek. Niezbędna jest także zmiana uzasadnienia do projektu, w tym oceny skutków realizacji, ponieważ to świadczenie musi być wycenione jako dodatkowo kontraktowane. Doprecyzowanie ustaleń w tej kwestii nastąpi już w najbliższych dniach, czyli 8 kwietnia 2019 r. Spotkanie będzie dotyczyć wyłącznie tego tematu.

Warto dodać, że 3 kwietnia 2019 r. przedmiotem rozmów była także kwestia wyceny porady laktacyjnej i wizyty patronażowej. Minister zdrowia zobowiązał Departament Pielęgniarek i Położnych do przedstawienia informacji, na jakim etapie są prace nad tymi świadczeniami oraz podkreślił, że widzi potrzebę opracowania innych świadczeń odrębnie kontraktowanych, m.in. takich, jak porada diabetologiczna.

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych

Niestety, część pracodawców odmawia respektowania stanowiska ministra zdrowia w kwestii trybu i sposobu rozliczania dodatkowych środków przekazywanych od 1 września 2018 r. przez NFZ na podstawie OWU na wzrosty wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Ustalono, że Ministerstwo Zdrowia przekaże to stanowisko bezpośrednio dyrektorom podmiotów leczniczych z wnioskiem o bezwzględne zastosowanie się do tej wykładni. Stanowisko to zostanie również przekazane do poszczególnych oddziałów NFZ z wnioskiem o skontrolowanie, czy świadczeniodawcy się do niego stosują. Ustalono, że w skrajnych przypadkach, jeśli dany pracodawca nadal odmawiać będzie stosowania się do wytycznych ministra zdrowia, czyli nie będzie rozliczał środków przekazanych przez NFZ od 1 września 2018 r. i nie będzie akceptował obowiązku stosowania podziału tych środków w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub w wypadku ich braku z właściwymi oipip,

Minister Zdrowia skieruje do takiego podmiotu bezpośrednią kontrolę z MZ. W pierwszej kolejności zostanie ona przeprowadzona w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, gdzie pracodawca w piśmie z 14 marca 2019 r. do ministra zdrowia wprost zakwestionował stanowisko ministra z 5 marca 2019 r.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych

Projekt ustawy wprowadzający ten urlop jest obecnie w końcowym etapie uzgadniania pomiędzy ministerstwami i w niedługim czasie zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie Ministrów. Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się, że dołoży wszelkich starań, by uwzględniono zastrzeżenia i uwagi NRPiP oraz OZZPiP w ostatecznym brzmieniu nowelizowanej ustawy.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Strona społeczna przedstawiła konkretne dane, dotyczące świadczeniodawców, którzy odmawiają udzielania informacji o przestrzeganiu norm, sposobie ich wyliczenia oraz działań związanych z fikcyjnym zmniejszaniem liczby łóżek szpitalnych, zgłoszonych do rejestru podmiotów leczniczych. Minister zdrowia zapewnił, że Ministerstwo stara się policzyć analitycznie aktualną liczbę zgłoszonych łóżek, a następnie będzie monitorować wraz z NFZ realizowanie przez poszczególnych świadczeniodawców przepisów rozporządzenia. Wymaga to czasu, ale wprowadzone normy będą obowiązującym warunkiem kontraktowania świadczeń w lecznictwie szpitalnym. Dodatkowo minister zdrowia zauważa już konieczność doprecyzowania norm poprzez ich uzupełnienie o zapisy, które dotyczą świadczeń medycznych udzielanych w trybie jednodniowym, np. chemioterapia, okulistyka, chirurgia, endoskopia.

Kontrola spełniania warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych:

Porozumienie z 9 lipca 2018 r. zmieniło warunki płacy pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Niestety, pracodawcy próbują „obejść” te uzgodnienia. Niektórzy zwiększyli wynagrodzenia zasadnicze tylko na czas określony, inni nie podnieśli płacy zasadniczej, a wzrost wynagrodzenia o kwotę 1.100 zł. miesięcznie rozliczają na odrębnym pasku wynagrodzeń i doliczają pochodne do tej części wynagrodzenia zasadniczego. Strony uzgodniły, że konieczne będzie uzyskanie w tej sprawie opinii Głównego Inspektora Pracy. Przedstawi on jednolite stanowisko i wytyczne, które będą podstawą kontroli prowadzonych przez poszczególnych inspektorów pracy.

NRPiP zwróciła uwagę na kwestię niedoszacowania środków na pochodne – zarządzenie Nr 99/2018/DSOZ prezesa NFZ – w zakresie wyliczania cen jednostkowych produktów finansowanych przez NFZ, np. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ratownictwo medyczne, ZOL i ZOP, AOS – stacje dializ działające całodobowo.

Na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia przedstawi pełną informację na temat wypłaty podwyżek w RCKiK i stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Źródło: NIPiP

PDF

Zobacz także