Ministerstwo Finansów: część szpitali z ulgą w podatku dochodowym

Medexpress

Opublikowano 07 listopada 2019, 11:42

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 07 listopada 2019, 11:42

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od
dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wniesionych
nieodpłatnie przez podmiot tworzący w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.3)) do spółki kapitałowej
powstałej na podstawie tej ustawy w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do spółek kapitałowych,
których wyłącznymi udziałowcami lub akcjonariuszami w dniu przekształcenia były podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 2 lub 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

MF uzasadnia decyzję interesem publicznym, interesem i dobrem pacjentów oraz podatników.

Założeniem przepisów o działalności leczniczej było przekształcenie między innymi szpitali w spółki prawa handlowego tak, aby stały się one samofinansującymi się podmiotami prawa.
Forma spółek (przyjęta w ustawie o działalności leczniczej) sprzyjać natomiast miała
efektywnemu zarządzaniu, otwarciu nowych możliwości uzyskiwania przychodów i
racjonalizowaniu gospodarowania. Te założenia, przy stosowaniu ustawy o CIT, są poważnie
zagrożone.
Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że formę organizacyjno-prawną z SP ZOZ w spółkę kapitałową zmieniły 94 zakłady lecznicze, przy czym samorząd posiada 100% udziałów w 66 spółkach kapitałowych, natomiast w jednej spółce – w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju prawa z akcji wykonuje Minister Zdrowia.
Z uwagi na fakt, że podmioty lecznicze generują niższe wyniki finansowe, w tym straty,
przyjęto skutki finansowe skalkulowane na 3 lata (przy założeniu obowiązywania przez taki
okres projektowanej regulacji).
Biorąc pod uwagę szacunkowe obliczenia, przy założeniu uznania kosztów odpisów
amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów, powstałby ujemny skutek dla dochodów
budżetu państwa – zbliżony do skutku jaki spowoduje wprowadzenie projektowanego
zaniechania – w wysokości, odpowiednio: 0,95 mln zł w 2020 r., 0,95 mln zł w 2021 r. i 0,95
mln zł w 2022 r., co daje łącznie kwotę 2,85 mln zł.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

podatek / ministerstwo finansów
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30