Dzień walki z mobbingiem w ochronie zdrowia

Mobbing nadal jest tematem tabu

Ewelina Tymoszuk

Opublikowano 29 stycznia 2018, 11:35

Pixabay
Ewelina Tymoszuk

Opublikowano 29 stycznia 2018, 11:35

Dotychczas projekty badawcze nad mobbingiem realizowano zazwyczaj w ramach działań statutowych rożnych instytucji związanych z ochroną i bezpieczeństwem pracy, tj. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i innych. Celem badań było określenie skali mobbingu w społeczeństwie polskim i zwykle były one prowadzone w grupach zawodowych szczególnie narażonych na jego występowanie.

Problem negatywnych zjawisk w ochronie zdrowia, w tym mobbingu był także przedmiotem kilku badań na gruncie polskim. Uważam jednak, że wciąż jest to zjawisko mało zbadane, mimo iż niektóre badania były powtarzane na przestrzeni lat. Może to wskazywać na to, iż wciąż jest to temat tabu. Najczęstszą przyczyną nieujawniania takich przypadków jest strach pracowników, wynikający z faktu, że są ofiarami mobbingu i stygmatyzacja ich. Dotarcie do każdej osoby potencjalnie zagrożonej tym zjawiskiem wymaga dużego nakładu pracy (czasu), a tym samym zwiększa koszty badań. Niewiele osób zarządzających dopuszcza do siebie myśl, iż to w ich zakładzie ochrony zdrowia ktoś może dopuszczać się tak strasznej przemocy, jaką jest mobbing. Badania, które do tej pory były publikowane, wskazują na powszechność tego zjawiska. Choć w każdym zakładzie pracy według prawa jest specjalna jednostka lub komisja zajmująca się przeciwdziałaniem temu zjawiskowi.

Badania przeprowadzone wśród szczecińskich pielęgniarek/pielęgniarzy w 2008 roku pokazują, iż silne związki występowania mobbingu są w korelacji ze zmiennymi takimi jak wiek badanych i wykształcenie. Najczęściej narażone na zachowania mobbingowe były osoby z najkrótszym stażem pracy. Na pytanie o występowanie mobbingu twierdzącej odpowiedzi udzieliło ponad 18% badanych. Ciekawym faktem jest też to, iż ok. 7% respondentów w tym pytaniu po prostu nie udzieliło odpowiedzi. Na pytanie, kto jest mobberem aż 40% wskazało przełożonego, innymi osobami wskazywanymi byli także współpracownicy, pacjenci i ich rodzina, lekarze oraz podwładni.

W innym badaniu dotyczącym środowiska pielęgniarskiego w województwie świętokrzyskim z 2010 roku, aż 41% badanych doświadczyło zjawiska mobbingu. Według tego badania aż 36% ankietowanych doświadczających tego zjawiska miało staż pracy krótszy niż 5 lat. Ciekawym faktem jest, że największą skalę mobbingu, wynoszącą 74%, wykazano na oddziałach zabiegowych, najniższą (11%) w placówkach otwartych. Ankietowane pielęgniarki z wyższym wykształceniem znacznie częściej (69%) doświadczały mobbingu niż pielęgniarki ze średnim wykształceniem (17%).

Najczęściej występującą formą mobbingu była nieuzasadniona, ciągła krytyka pracy (69%), kolejnymi były: przeciążanie pracą (39%), głośne upominanie i krzyk (38%), publiczne ośmieszanie (38%), izolowanie ofiary poprzez traktowanie jej „jak powietrza” (34%), rozpowszechnianie plotek (32%), zastraszanie zwolnieniem z pracy (30%), przydzielanie zadań poniżej kwalifikacji (19%), obrażanie słowne (15%). Najmniejszy odsetek badanych doświadcza ataków fizycznych w postaci bicia i popychania — zaledwie 1%, oraz działań o podłożu seksualnym (3%). W subiektywnej ocenie badanych najczęściej wymienianymi przyczynami działań mobbingowych były cechy osobnicze mobbera (58%) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych (50%). Ponadto 35% badanych uważa, że przyczyna mobbingu tkwi w poczuciu zagrożenia stanowiska przez mobbera, a 20% w osobistej niechęci do ofiary. Odległych skutków mobbingu doświadczyła znaczna część badanych. Najczęściej zaobserwowano objawy wypalenia zawodowego — 62%, oraz zaburzenia koncentracji uwagi (45%). Po używki sięgało 19% badanych, a 2 % miało myśli samobójcze.

Ewelina Tymoszuk

więcej przeczytacie tutaj: część 1, część 2

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe / mobbing
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31