Blogosfera Medexpressu

Molestowanie seksualne dzieci cz. III


Pielęgniarki Cyfrowe 2020-01-28 15:09
Do form komercyjnego wykorzystania seksualnego dzieci należy prostytucja, pornografia dziecięca, handel dziećmi i turystyka seksualna i grooming. W niektórych przypadkach podaje się również małżeństwa dzieci.

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci
Podczas I Światowego Kongresu przeciwko Seksualnemu Wykorzystywaniu Dzieci do Celów
Komercyjnych, który odbył się 1996 roku w Sztokholmie uchwalono Deklarację, która mówi,
że seksualne wykorzystywanie dzieci do celów komercyjnych stanowi pogwałcenie
podstawowych praw dziecka i polega na ”seksualnym wykorzystaniu dziecka przez dorosłego
za wynagrodzeniem w gotówce lub w naturze, wypłaconym dziecku lub innej osobie lub
osobom. Stanowi formę zniewolenia i przemocy wobec dzieci. Jest równoznaczne z
przymusową pracą i współczesną formą niewolnictwa. Dziecko traktowane jest jak obiekt
seksualny i handlowy„.

Globalizacja i wynikające z niej zmiany społeczno-ekonomiczne, zwiększona migracja ludzi,
wzmożona turystyka, lepsza łączność poprzez rozwój telekomunikacji i Internetu oraz
nasilenie się procederu przestępczości międzynarodowej, spowodowało prężny rozwój ”sex-
biznesu„ również z udziałem dzieci. W dużej mierze przyczyniło się też do tego rosnące
bezrobocie, ubóstwo, luki prawne i niedobór edukacji.

Prostytucja dzieci
Zgodnie z protokołem fakultatywnym do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu
dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, art. 2, pkt. b ”dziecięca prostytucja
oznacza wykorzystywanie dzieci do czynności seksualnych za wynagrodzeniem lub
jakąkolwiek rekompensatą w innej formie.

Prostytucja dziecięca obecnie jest problemem na skalę światową. Rozwija się bardzo prężnie i
jest zjawiskiem o słabej wykrywalności. ECPAT International (End Child Prostitution
Child Pornography & Trafficking of Children for SexualPurposes
), czyli sieć organizacji
pozarządowych podejmujących działania w celu wyeliminowania problemu dziecięcej
prostytucji, dziecięcej pornografii i handlu dziećmi dla celów komercyjnego
wykorzystywania seksualnego, podaje, że aż 10 milionów dzieci na świecie może być
ofiarami wykorzystywanymi do uprawiania prostytucji. Są to dane jedynie szacunkowe,

ponieważ w statystyki ujmowane są tylko przypadki zgłoszone lub wykryte. Trudność
w ujawnianiu tej działalności spowodowana jest tym, że większości przypadków proceder ten
prowadzony jest przez zorganizowane grupy przestępcze.

Handel dziećmi i turystyka seksualna
Handel ludźmi jest przestępstwem mającym miejsce na całym świecie. Dane szacunkowe z
2008 roku przedstawione przez Międzynarodową Organizacje pracy podają, że ok. 1,2
miliona dzieci rocznie wpada w pułapkę handlu w celach komercyjnego wykorzystywania
seksualnego. Polska pełni obecnie trzy funkcje w procederze handlu dziećmi. Należy do nich
pochodzenie dzieci, którymi zainteresowany jest przestępczy rynek Europy Zachodniej, jest
też miejscem tranzytu ofiar z Europy Wschodniej do Zachodniej oraz jako kraj docelowy
dzieci pochodzących z Białorusi, Bułgarii, Mołdawii, Ukrainy i Rumunii. Handel wewnętrzny
może również mieć miejsce na terenie konkretnego miasta, czy województwa, a krzywdzone
dzieci mogą być sprzedawane wielokrotnie na terenie naszego kraju.

Do celów prostytucji i pornografii wykorzystywane są najczęściej nastolatki.
Poważnym problemem jest również wzrost turystyki seksualnej do naszego kraju i na jego
terenie. Dynamizacja łatwego podróżowania powoduje, że przyjeżdża coraz więcej pedofili,
dla których organizowane są darkroomy, czyli pokoje przeznaczone do uprawiania seksu z
nieletnimi. Sprawcy nawiązują kontakt z dzieckiem przez zaufane osoby trzecie, jak również
w innych publicznych miejscach, np. na ulicy, czy dworcach. Sprawcy ci, jako turyści są
anonimowi i to sprawia, że czują się bezkarnie, a swoje czyny często usprawiedliwiają tym,
że dzięki tym kontaktom poprawiają byt materialny dziecka.

Grooming
Child grooming to uwodzenie dziecka za pośrednictwem Internetu w celu wykorzystania
seksualnego. Polega na stopniowym oswajaniu, zaprzyjaźnianiu się z dzieckiem, co w
konsekwencji prowadzi do powstania specyficznej więzi między pedofilem, a dzieckiem.
Pedofil etapami przywiązuje do siebie dziecko oraz tworzy atmosferę zrozumienia i zaufania.
We wstępnej fazie okazuje mu duże zainteresowanie, następnie, gdy dziecko zaczyna się
zwierzać, wykazuje zrozumienie i zapewnia jak wiele ich łączy. W kolejnym etapie
uwodziciel pozyskuje od dziecka wszelkie możliwe informacje dla zapewnienia sobie
bezpieczeństwa przed zdemaskowaniem, po czym stopniowo inicjuje rozmowy na tematy
seksualne. Stara się przy tym przezwyciężać wstyd dziecka. W imię nawiązanej przyjaźni,zaangażowania i zaufania oprawca nakłania dziecko do przesyłania zdjęć, wprowadza w
arkana ipsacji, a także namawia do spotkania.

Dziecko zaatakowane przez pedofila zaczyna spędzać coraz większą ilość czasu przed
Internetem, również w nocy, prowadzi aktywną elektroniczną korespondencję z osobami
poznanymi w sieci. Oddala się emocjonalnie od rodziców, staje się skryte. Może również
posiadać w swoich zbiorach komputerowych pliki z materiałami pornograficznymi
otrzymanymi od pedofila.
Pedofile do pozyskiwania ofiar wykorzystują najczęściej komunikatory internetowe, czaty,
czy portale społecznościowe. Dzieci nawiązując relacje z obcymi osobami w Internecie często
nierozważnie podają swoje dane, adres i numer telefonu. Namówione chętnie wysyłają swoje
zdjęcia i korzystają z zaproszenia do spotkania w realnym świecie. Ofiarami pedofilów w
Internecie stają się zarówno dziewczęta jak i chłopcy.

Pornografia dziecięca
„Dziecięca pornografia oznacza jakiekolwiek pokazywanie, za pomocą dowolnych środków,
dziecka uczestniczącego w rzeczywistych lub symulowanych ewidentnie czynnościach
seksualnych lub też jakiekolwiek pokazywanie organów płciowych w celach przede wszystkim
seksualnych.”

Pornografia dziecięca, jak każda inna forma komercyjnego wykorzystywania dzieci
rozpowszechniona jest na całym świecie. Jej rozwój w dużym stopniu zawdzięczany jest
Internetowi. Systemy elektroniczne w wirtualnym świecie dają ogromne możliwości
zachowania anonimowości użytkowników. Pozwala to całym „siatkom pedofilskim”
rozpowszechnianie w celach zarobkowych, jak również do użytku prywatnego treści
pornograficznych z udziałem dzieci. Pedofile ściśle współpracują ze sobą tworząc kolekcje
zdjęć, czy filmów ugrupowanych w zależności od tematyki, czy wieku dzieci. Największy
popyt mają materiały pornograficzne dzieci w wieku 5 lat i poniżej 13.
Publikacje zawierające treści pornograficzne z udziałem dzieci wykorzystywane są przez
samych pedofilów w celu zaspokajania swoich odrażających pragnień seksualnych, również
niekiedy w zamiarze szantażowania ofiar tego procederu. Posiadanie „kolekcji” materiałów
pornograficznych umożliwia też wchodzenie w duże grupy pedofilskie i łatwiejsze
nawiązywanie relacji z osobami o zbliżonych inklinacjach.

PDF

Zobacz także