Molestowanie seksualne dzieci

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 11 grudnia 2019, 07:58

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 11 grudnia 2019, 07:58

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania badaczy i specjalistów z różnych dziedzin (psychologia, prawo, pedagogika, medycyna) zjawiskiem przemocy seksualnej wobec dziecka.

Wciąż widoczna jest skłonność do ignorowania tego problemu wśród tych osób, od których oczekuje się odpowiednich działań w celu zapobiegania zjawisku oraz udzielaniu pomocy dziecku, które doświadcza lub doświadczyło nadużycia seksualnego.

W społeczeństwie molestowanie seksualne dziecka nadal jest osnute wstydem i

milczeniem. W polskich rodzinach bardzo rzadko prowadzone są rozmowy edukacyjne z dziećmi na ten temat. Może wynikać to z niewłaściwie postrzeganej moralności i intymności, panującego tabu w kwestii seksualności, lecz również, czy nawet przede wszystkim, z braku wiedzy dorosłych na temat tego zjawiska.

Każdy człowiek, a zwłaszcza pracownicy medyczni ma prawny obowiązek właściwego reagowania na wszelkie przejawy przemocy wobec dzieci.

Pragniemy zatem, przybliżyć Państwu nieco głębiej zjawisko molestowania seksualnego dzieci, by poprzez zagłębienie się w ten, jakże przykry i trudny temat, uzyskać taką wiedzę, aby skutecznie chronić dzieci przed pedofilskimi atakami oraz poprzez umiejętność rozpoznania problemu pomóc krzywdzonemu dziecku.

Przemoc seksualna

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przemoc to:

„celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia rozwoju lub deprywację”.

Wyróżnia się przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną i seksualną.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji określających przemoc seksualną wobec dzieci. Definicje te skupiają się na wyszczególnianiu pewnych typów zachowań w stosunku do dziecka, które mogłyby zostać uznane za wykorzystywanie seksualne.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że

„wykorzystywanie seksualne dziecka to włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na która nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa.

J. Wyżyńska proponuje natomiast definicję skonstruowaną na podstawie definicji formalnie używanej w Kanadzie:

„molestowanie seksualne to jakakolwiek forma bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania dziecka przez dorosłego do celów seksualnych, a także aktywność seksualna między dziećmi, gdy są rodzeństwem lub gdy różnica poziomu rozwojowego, użycie przymusu lub brak wzajemnej interakcji wskazują, że jedno dziecka wykorzystuje drugie.”

Jak wskazują powyższe definicje dziecko może być nie tylko ofiarą, ale i sprawcą nadużycia seksualnego. Mają miejsce przypadki, gdy małoletni dopuszczają się czynności seksualnych wobec młodszych lub równoletnich dzieci. Problem może też dotyczyć aktywności seksualnej między rodzeństwem. Do zjawiska przemocy seksualnej również zaliczyć można inne odmiany zachowań o treści erotycznej, np. oglądanie pornografii.

W Polsce karze podlega obcowanie seksualne z dzieckiem poniżej 15 roku życia, natomiast zjawisko prostytucji i pornografii dziecięcej niedopuszczalne jest w polskim prawie wobec osób poniżej 18 roku życia.

Już dziś zapraszamy na kolejne części cyklu artykułów wyjaśniających zjawisko przemocy seksualnej wobec dzieci.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

dzieci / molestowanie / przemoc seksualna / Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31