MZ: Kontrowersyjne zmiany w ustawie o działalności leczniczej

Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2017, 11:03

ministerstwo zdrowia miodowa_6 Fot. Jacek Sielski
Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2017, 11:03

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych regulacji dotyczących:
1) zapewnienia spójności definicji stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne z przepisami dotyczącymi lecznictwa uzdrowiskowego i zdrowia psychicznego;
2) usunięcia wątpliwości dotyczących spółek niemających osobowości prawnej (spółka cywilna, jawna, komandytowa) przez jednoznaczne wskazanie, że te spółki (a nie ich wspólnicy) są podmiotami leczniczymi;
3) poddania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych przepisom o zamówieniach publicznych, z wyjątkiem świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki wykonujących zawód w ramach indywidualnej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki zawodowej w zakładzie leczniczym;
4) umożliwienia publicznym uczelniom medycznym przystępowanie do spółek kapitałowych, które wykonują działalność leczniczą;
5) umożliwienia wykonywania działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne wyłącznie w miejscu pobytu pacjenta (w warunkach domowych);
6) uzupełnienie definicji ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego – dodanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego;
7) rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z możliwością udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami;
8) wprowadzenia zakazu zbywania aktywów trwałych, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez podmiot leczniczy udzielający zamówienia na świadczenia zdrowotnej przyjmującemu zamówienie;
9) zmiany przepisu w sprawie dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w sprawach kary pieniężnej nakładanej przez wojewodę za naruszenie przepisów dotyczących czasowego zaprzestania działalności leczniczej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
10) uproszczenia przepisów dotyczących łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
11) uchylenia przepisu dotyczącego przedstawiania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia;
12) wprowadzenia sankcji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą poddanych kontroli, które uniemożliwiają jej przeprowadzenie przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub ministra właściwego do spraw zdrowia;
13) ułatwienia przeprowadzania kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w przypadku gdy wykonują świadczenia na terenie innego województwa albo obszarze działania innej okręgowej izby lekarskiej albo pielęgniarek i położnych niż ich siedziba albo adres zamieszkania;
14) usunięcia wątpliwości w przepisach dotyczących kontroli podmiotów, które zbywają produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, wbrew przepisom 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.) w zakresie sankcji;
15) umożliwienia podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które nie dostosują swoich pomieszczeń i urządzeń do wymagań określonych w art. 22 zmienianej ustawy do końca 2017 r., dalszego funkcjonowania, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom;
16) zmiany właściwości organów prowadzących rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla lekarzy i pielęgniarek wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej – z miejsca wykonywania praktyki na miejsce zamieszkania lekarza czy pielęgniarki;
17) zmiany przepisu ustawy dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.) dotyczącego sankcji za wykonywanie działalności leczniczej bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą polegającej na zapewnieniu spójności terminologicznej oraz objęciu sankcją wszystkich podmiotów wykonujących tę działalność bez wymaganego wpisu;
18) zapewnienia spójności przepisów o zakazie reklamy świadczeń zdrowotnych w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), zwanej dalej zmienianą ustawą.

Nowe przepisy umożliwią publicznym placówkom zdrowia możliwość leczenia za pieniądze. Szpitale i przychodnie będą mogły zarabiać na leczeniu, ale jednocześnie bez możliwości dzierżawy i najmu swoich pomieszczeń prywatnym podmiotom.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ustawa / Ministerstwo Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31