MZ o Lekarskim Egzaminie Weryfikacyjnym

Fot. Getty Images/iStockphoto
RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego.
Medexpress 2020-12-29 08:34

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6h ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Na podstawie art. 6h ust. 1 ustawy minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW) biorąc pod uwagę minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej oraz standardy kształcenia, a także tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 6d ust. 1 ustawy, komisji, o której mowa w art. 6g ust. 2 ustawy, wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 6d ust. 8 ustawy, sposób i tryb przeprowadzania LEW i LDEW, wysokość opłaty wnoszonej za zgłoszenie do LEW/LDEW, wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych, o którym mowa w art. 6d ust. 10 ustawy oraz komisji, o którym mowa w art. 6g ust. 2 ustawy, wzory świadectwa złożenia LEW i świadectwa złożenia LDEW, tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEW albo świadectwa złożenia LDEW oraz sposób uiszczania opłaty, za te czynności i tryb wymiany świadectwa złożenia LEW i świadectwa złożenia LDEW oraz sposób uiszczania opłaty za taką wymianę. Projektowane rozporządzenie nie posiada swego poprzednika, gdyż dotychczasowe przepisy nie przewidywały przeprowadzania LEW/LDEW. Został on wprowadzony w wyniku nowelizacji ustawy dokonanej ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291).

Złożenie tego egzaminu jest jednym z warunków uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przez osoby posiadające dyplom lekarza/lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia wskazuje zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej LEW/LDEW, a zwłaszcza wykaz danych, które powinny być zamieszczone w zgłoszeniu, składanym przez podmioty, o których mowa w art. 6d ust. 2 ustawy. W przedłożeniu opisano także zasady współpracy CEM z wojewodami w zakresie organizacji LEW/LDEW, a zwłaszcza w obszarze najmowania sal przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu. Szczegóły dotyczące tej kwestii zostaną określone w porozumieniach zawieranych przez CEM z wojewodami.

Ponadto opisano prawa i obowiązki Zespołów Egzaminacyjnych oraz osób przystępujących do LEW/LDEW. Rozporządzenie określa także postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku do wszystkich bądź niektórych zdających. Wprowadza się 30 dniowe terminy załatwienia sprawy przez Dyrektora CEM oraz ministra zdrowia, co jest spójne z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Poza tym opisaną procedurę wydania świadectw LEW/LDEW, ich odpisów i duplikatów oraz wymiany tych dokumentów. Wartość opłaty egzaminacyjnej została ustalona na poziomie 650 zł, co powinno pokryć rzeczywiste koszty organizacji i przeprowadzenia tego egzaminu.

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego określono na 500 zł za posiedzenie, natomiast członka zespołu egzaminacyjnego określono na 300 zł za posiedzenie. W załącznikach do rozporządzenia zamieszczono wzory oświadczenia członka zespołu egzaminacyjnego o jego bezstronności oraz wzory świadectw złożenia LEW/LDEW. W tych ostatnich podkreślono, iż świadectwa te nie potwierdzają uzyskania tytułu lekarza/lekarza dentysty oraz prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Adnotacja ta wykluczy wątpliwości dotyczące mocy tego dokumentu. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), zatem nie podlega ono notyfikacji.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także