MZ o przedłużeniu zwolnienia świadczeniodawców z obowiązku zapewnienia kadry lekarsko-pielęgniarskiej

busy hospital corridor
Fot. Thinkstock/Getty Images
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Medexpress 2020-12-28 08:37

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Przedmiotowa nowelizacja ma na celu uelastycznienie procesu zarządzania kadrą medyczną w okresie walki z epidemią wirusa SARS–CoV–2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. proponuje się przedłużenie zwolnienia świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji z obowiązku zapewnienia kadry lekarsko-pielęgniarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Decyzja co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń spoczywa na kierowniku podmiotu leczniczego, który w oparciu o aktualną analizę potrzeb operacyjnych szpitala będzie podejmował decyzję o przesunięciu niezbędnych zasobów kadrowych w obszary o największych deficytach personalnych.

Powyższe ma na celu uwolnienie potencjału wykonawczego świadczeniodawców wynikającego z m.in. z ograniczenia realizacji części świadczeń zdrowotnych, w szczególności świadczeń planowych – zgodnie z zaleceniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, do zwalczania epidemii wirusa SARS–CoV–2. Swoboda zarządzania personelem medycznym ograniczona zostanie przez obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, w szczególności ich stanu zdrowotnego oraz ciągłości procesu leczniczego pacjentów, którzy wymagają dalszej opieki. Analiza ww. potrzeb operacyjnych szpitala powinna uwzględniać przede wszystkim liczbę pacjentów oraz ich potrzeby zdrowotne.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Z uwagi na to, że aktualny § 10a przewiduje zwolnienie z obowiązku zapewnienia określonej kadry medycznej do dnia 31 grudnia 2020 r. koniecznym jest wprowadzenie przepisów przedłużających okres zwolnienia przed dniem 1 stycznia 2021 r. Proponuje się zatem, aby rozporządzenie wchodziło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu rozporządzenia, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także