MZ ogłosiło nabór do Rady Funduszu Medycznego

Źródło: MZ
Medexpress 2020-11-24 15:30

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór na członków Rady Funduszu Medycznego.

Do zadań Rady należeć będzie:

- doradztwo w zakresie zadań Funduszu

- opiniowanie podziału środków pomiędzy subfundusze;

- dokonywanie corocznej analizy i oceny skuteczności finansowania przez fundusz: technologii lekowych, świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju

pod względem poprawy ich dostępności i przygotowania rekomendacji na przyszłość;

- dokonywanie corocznej analizy i oceny skuteczności finansowania przez Fundusz programów profilaktycznych pod względem zwiększenia ich skuteczności i przygotowania rekomendacji na przyszłość;
- sporządzanie, na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, opinii na temat działalności Funduszu;
- zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosków i propozycji dotyczących działalności Funduszu.

Kandydatami mogą być przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należą sprawy objęte zakresem ustawy.

Kandydatów zgłasza organizacja zrzeszająca pacjentów.

Pod zgłoszeniem winien widnieć podpis osoby reprezentującej organizację (przewodniczący, prezes lub osoba przez niego upoważniona do reprezentacji organizacji).

Zgłoszenia można składać wyłącznie w wersji elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia to jest do dnia 7 grudnia 2020 r., na adres: a.chmielewska@mz.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie, a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym i wysłać na wskazany adres e-mail. Formularz musi być podpisany zarówno przez zgłoszonego kandydata na członka rady jak również przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji zgłaszającej kandydata.

Do zgłoszenia należy dołączyć cv kandydata oraz statut organizacji podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji (skan dokumentu).

W tytule zgłoszenia proszę wskazać: „Nabór na członka Rady Funduszu Medycznego”

Zgłoszenie musi zawierać:

a) Właściwy tytuł przesyłanej wiadomości e-mail:” „Nabór na członka Rady Funduszu Medycznego”
b) Wypełniony formularz zgłoszeniowy (zawierający wszystkie wymagane dane, oświadczenia i podpisy)
c) Statut organizacji (skan dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji)
d) CV kandydata do rady
e) W przypadku podpisywania dokumentów przez osobę inną niż prezes/przewodniczący - upoważnienie do reprezentowania organizacji wydane przez prezesa/przewodniczącego).

Źródło: www.gov.pl

PDF

Zobacz także