MZ opublikowało projekt rozporządzania regulującego wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Medexpress

Opublikowano 03 grudnia 2019, 10:52

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 03 grudnia 2019, 10:52

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.).

Przedmiotową problematykę aktualnie reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa (Dz. U. poz. 1785), które traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia , jednak nie później niż 1 stycznia 2020 r. - zgodnie z przepisem art. 14 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2020).

Należy wskazać, że niniejsze rozporządzenie nie wprowadza żadnych nowych regulacji. Jednakże z uwagi na fakt, że dopiero w 2021 r. przewiduje się wprowadzenie nowych, elektronicznych dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zachodzi konieczność wydania rozporządzenia, które będzie stanowiło podstawę prawną wydawania dokumentów w dotychczasowej postaci. Przedłużenie czasu wydawania przedmiotowych dokumentów w formie papierowych książeczek wiąże się również z potrzebą wykorzystania dużych zasobów wydrukowanych dokumentów, będących w posiadaniu okręgowych izb lekarskich.

Wskazać należy, że dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i dokumenty „Prawo wykonywania zawody lekarza dentysty” wydawane na podstawie przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zostały zakwalifikowane jako dokumenty kategorii pierwszej na podstawie art.5 ust. 2 pkt 24 i 25z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53), która weszła w życie z dniem 12 lipca 2019 r. Dla tej kategorii dokumentów przewidziano w przepisach tej ustawy specjalne wymagania dotyczące zabezpieczenia dokumentów przed fałszerstwem oraz tryb wprowadzania dokumentu publicznego do obrotu.

Jednocześnie w art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych przewidziano, że dokumenty publiczne kategorii pierwszej wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 12 lipca 2021 r.

Należy uznać, że regulacja ta dotyczy również dokumentów objętych niniejszym projektem, z uwagi na to, że dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” są dokumentami wydawanymi na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarz i lekarza dentysty, które obowiązywały na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. oraz są wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. A zatem do dnia 12 lipca 2021 r. możliwe jest określenie i wydawanie wzorów dokumentów niespełniających wymagań określonych przepisami ustawy 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Wydanie nowego rozporządzenia wiąże się także ze zmianami, jakie zaszły w przepisach, w szczególności odnoszących się do Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty (dokumenty niniejsze przestały obowiązywać stosownie do regulacji wprowadzonej ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2020), stanowiącej, że w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” zamieszcza się odpowiednio informację o przyznaniu tego prawa w celu odbycia stażu podyplomowego na czas odbywania tego stażu albo na czas określony niezbędny do odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności). Ponadto we wzorach przedmiotowych dokumentów uaktualniono publikator ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.), nazwę egzaminów końcowych oraz zamieniono występujące w aktualnym rozporządzeniu wyrazy „stomatolog” na „dentysta”.

W § 4 został wskazany termin wejścia w życie rozporządzenia na dzień następujący po dniu jego ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia podyktowane jest faktem, że najpóźniej z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie. Szybkie wejście w życie projektowanej regulacji działa na korzyść podmiotów, których dotyczy, a jej wprowadzenie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie stanowi naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego.

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Przedmiotowa regulacja nie wywiera wpływu na działalność mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Jednocześnie należy wskazać, że brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

mz / Ministerstwo Zdrowia / prawo wykonywania zawodu
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31