MZ planuje wprowadzić jednolite zasady prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców

ministerstwo zdrowia miodowa_8
Fot. J. Sielski
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
Medexpress 2020-07-06 11:43
Brak jednolitych zasad prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców ma wpływ zarówno na ograniczone możliwości w zakresie zarządzania tymi podmiotami, jak również na ograniczone możliwości zbierania rzetelnych i porównywalnych danych na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań, które będą nie tylko gwarantować ich powszechne zastosowanie przez świadczeniodawców, ale również będą wnosić istotną wartość dodaną, przyczyniając się do optymalizacji procesów zarządczych i gospodarki finansowej.
Proponowane zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów mają za zadanie ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie wprowadza model standardu rachunku kosztów mający na celu uporządkowanie ewidencji kosztów w podmiotach leczniczych. Pozwoli to na usprawnienie procesu taryfikacji bez narzucania szczegółowych rozwiązań, które ze względu na liczbę docelowych odbiorców charakteryzują się dużą różnorodnością. Jednym z zasadniczych aspektów rozporządzenia jest nałożenie na świadczeniodawców obowiązku rozdzielenia w systemach ewidencyjno-księgowych działalności leczniczej od pozostałej działalności. W zakresie działalności leczniczej rozporządzenie określa sposób ewidencji kosztów według rodzajów oraz alokację kosztów w układzie podmiotowo-funkcjonalnym wraz z kalkulacją kosztów wytworzenia ośrodka powstawania kosztów (OPK).
Kluczowe regulacje wskazane w rozporządzeniu dotyczą:
1. Ewidencji kosztów wg kryterium rodzajowego - konta zespołu „4”.
2. OPK – w zakresie zasad ich tworzenia oraz przypisywania kodów funkcji i specjalności.
3. Stosowania rozdzielników kosztów wspólnych oraz kluczy podziałowych.
4. Ustalania sposobu wyceny procedur.
5. Ewidencji kosztów zarządu i kosztów ogólnozakładowych.
Powyższe działania usprawnią i przyspieszą proces taryfikacji wynikający z ustawy.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także