MZ podaje szczegóły kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Medexpress

Opublikowano 06 maja 2022, 08:30

Medexpress

Opublikowano 06 maja 2022, 08:30

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, zwanej dalej „ustawą”, farmaceuta ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub kształcenie podyplomowe. W ramach kształcenia podyplomowego farmaceuta ma prawo do stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo m.in. w kursach kwalifikacyjnych, których celem jest uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń opieki zdrowotnej lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń opieki zdrowotnej lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zakres problematyki w kursach kwalifikacyjnych przewidziany w projekcie rozporządzenia koresponduje bezpośrednio z nowym ujęciem roli i zadań farmaceuty, jako osoby wykonującej medyczny zawód zaufania publicznego i obejmuje zagadnienia z zakresu sprawowania przez farmaceutę opieki farmaceutycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy, uprawnienie do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych posiadają jednostki szkolące (uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja po uzyskaniu akredytacji) oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej „CMKP”, które opracowują programu kursu kwalifikacyjnego, zawierający: założenia organizacyjno programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas jego trwania, nie krótszy niż 2 miesiące, sposób organizacji oraz sposób sprawdzania efektów uczenia się, plan nauczania, efekty kształcenia, wskazówki metodyczne oraz standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej.

Kursy kwalifikacyjne będą obejmowały następującą problematykę:

1) przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19;

2) wykonywania szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób dorosłych;

3) wykonywania badań diagnostycznych polegających na pomiarze masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczaniu wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio), o których mowa w pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (Dz. U. poz. 153).

Projekt rozporządzenia przewiduje, że w celu zakwalifikowania farmaceuty do odbycia kursu kwalifikacyjnego jednostka szkoląca oraz CMKP, powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej przez farmaceutę, w terminie podanym na stronie internetowej organizatora kursu. Komisja kwalifikacyjna, w ramach postępowania kwalifikacyjnego będzie oceniać, czy farmaceuta ubiegający się o zakwalifikowanie na kurs kwalifikacyjny spełnia wymagania określone w art. 75 ust. 8 ustawy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o odbycie kursu kwalifikacyjnego.

Do odbycia kursu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna kwalifikuje farmaceutów, według kolejności zgłoszeń w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych.

Projekt rozporządzenia określa także wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

farmaceuci / szkolenie / kurs
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31