MZ powołuje zespół ds. opracowania zmian w standardach kształcenia pielęgniarki i położnej

Medexpress

Opublikowano 18 maja 2022, 16:08

Medexpress

Opublikowano 18 maja 2022, 16:08

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych;

2) Zastępca przewodniczącego – prof. dr hab. n. med. Maria Kózka, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum;

3) Członkowie:

a) Edyta Gadomska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

b) Ewa Majsterek, naczelnik Wydziału Kształcenia Pielęgniarek i Położnych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

c) Piotr Kowalski, naczelnik Wydziału Spraw Medycznych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,

d) przedstawiciel Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

e) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

g) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,

h) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Położnych,

i) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,

j) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157) w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, w tym w szczególności:

1) przegląd oraz przedstawienie propozycji zmian zestawu efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności pod kątem dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy,

2) dookreślenie kompetencji zawodowych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia,

3) wypracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach zajęć ukierunkowanych na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe – z uwzględnieniem wymagań zawartych w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.2)).

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz. U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / położne / standard kształcenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30