MZ: projekt rozporządzenia ws. Krajowego Rejestru Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 5 sierpnia 2019 roku w sprawie Krajowego Rejestru Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod.
Medexpress 2019-08-06 10:43
Proponowane rozwiązania dotyczą:

  • utworzenia Krajowego Rejestru Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod prowadzonego przez Instytut Kardiologii w Warszawie
  • nadzór i poprawa jakości leczenia pacjentów przy pomocy TLE
  • monitorowanie powikłań
  • obniżenie kosztów leczenia chorych przy pomocy TLE
  • możliwość krajowej analizy wszystkich pacjentów poddawanych corocznie zabiegom przeznaczyniowych ekstrakcji elektrod
  • zmniejszenie kosztów oraz pełna kontrola skuteczności i bezpieczeństwa doraźnego i średnioterminowego
  • zbieranie danych do tworzenia publikacji naukowych

W najbliższych latach przewiduje się roczne wykonywanie ok. 2000 zabiegów TLE. Krajowy Rejestr Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod (zwany dalej „rejestrem”) będzie systemem przeznaczonym do przekazywania i gromadzenia danych o usługobiorcach, usługach i usługodawcach w sposób ustrukturyzowany, systematyczny, jednolity i nowoczesny.

Rejestr będzie gromadzić dane interesujące zarówno ze względu na potencjał naukowy, jak i administracyjny i powinien czerpać z przykładów rejestrów amerykańskich i duńskich.

Najważniejszymi cechami rejestru będą powszechność, wiarygodność oraz wykorzystanie danych do modyfikacji systemu kliniczno-organizacyjnego.

Liczba podmiotów uczestniczących w rejestrze to aktualnie 20 ośrodków. W najbliższych latach ze względu na rosnące potrzeby, doposażanie i edukację ośrodków liczba ta może osiągnąć 25-30.

Koszty utworzenia rejestru szacowane są na 460 800 zł, natomiast roczny koszt funkcjonowania na 972 000 zł.

W Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz retrospektywnych opracowań jednoośrodkowych oraz krajowych danych pochodzących z europejskich badań rejestrowych typu snapshot, brak jest systematycznych i reprezentatywnych opracowań na temat bieżącej praktyki klinicznej w przedmiotowym zakresie. Uzasadnione jest wykorzystanie przy tworzeniu rejestru 40- letniego doświadczenia Instytutu Kardiologii w Warszawie jako instytutu naukowobadawczego i szpitala klinicznego w koordynacji krajowych projektów badawczowdrożeniowych.

Wdrożenie projektowanego rejestru pozwoli na:

• poprawę nadzoru nad realizacją zaleceń klinicznych oraz na analizę ich przydatności dla efektów zabiegów u chorych poddawanych zabiegom TLE,
• określenie potrzeb klinicznych pacjentów,
• poprawę jakości wykonywanych zabiegów,
• wzrost liczby pacjentów powracających do aktywności społecznej i zawodowej,
• poprawę efektywności kosztowej środków wydawanych z budżetu na rzecz metod opisanych w rejestrze,
• kierunkowanie prospektywnych opracowań naukowych.

Istotne znaczenie w prowadzeniu rejestru ma uzyskanie danych pochodzących z baz Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane te umożliwią uzyskanie pełniejszej i bardziej wszechstronnej wiedzy na temat długoterminowej korzyści, bezpieczeństwa i skuteczności zabiegów będących przedmiotem rejestrów. Dodatkowo dzięki zestawieniu informacji z wielu jednostek możliwe będzie optymalizowanie ścieżki pacjenta, modyfikacja produktów Narodowego Funduszu Zdrowia i ich wycen oraz wskazywanie potencjalnych oszczędności w systemie opieki zdrowotnej.

W ramach oceny efektów rejestru będzie prowadzony coroczny audyt wewnętrzny i zewnętrzny oraz będą monitorowane liczba oraz jakość publikacji naukowych.

Oczekuje się, że wraz z prowadzeniem rejestru sposób jego prowadzenia może rozwijać się pod względem technicznym i ulegać zmianom. Rekomendacje i plan rozwoju rejestru w tym względzie opracowywać będzie zaprojektowany w rozporządzeniu zespół zapewniający prowadzenie rejestru powoływany przez podmiot prowadzący rejestr.

W projektowanym rozporządzeniu określono 6-miesięczny termin na przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych, po upływie którego rejestr powinien zostać uruchomiony.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także