MZ rozszerzy katalog podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Medexpress

Opublikowano 19 marca 2021, 11:48

134389167 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 19 marca 2021, 11:48

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia podyktowana jest tym, że dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia 23 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej obowiązuje w niezmienionej treści od ponad 18 lat, przez który to okres nie było nigdy nowelizowane. Rozporządzenie to wymaga więc aktualizacji w sferze stosowanych pojęć, które nie funkcjonują już w polskim porządku prawnym. Należą do nich np. zakłady opieki zdrowotnej, czy sklepy zielarsko-drogeryjne, które to pojęcia funkcjonowały na podstawie nieobowiązujących już ustaw albo na podstawie ustaw wciąż obowiązujących, ale w brzmieniu już nieobowiązującym.
Ponadto rozporządzenie wymaga uwzględnienia niektórych kategorii podmiotów dotychczas w nim nieuwzględnionych, co albo nie odpowiada określonej wieloletniej praktyce zaopatrywania się w hurtowniach farmaceutycznych, a w braku takiej praktyki - stanowi wymagającą sanacji lukę prawną stanowiącą poważne utrudnienie w wykonywaniu przez niektóre podmioty ich zadań statutowych, czy wręcz zadań wynikających wprost z przepisów ustawowych.
Do takich kategorii podmiotów należą np. lekarze weterynarii, w tym prowadzący lecznice dla zwierząt, podmioty realizujące niektóre zadania wynikające z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, armatorzy statków morskich, czy też niektóre podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne. W ocenie projektodawcy jest uzasadnione i konieczne, aby podmiotom takim jak np. izby wytrzeźwień, które muszą stosować produkty lecznicze, zapewnić wprost możliwość zaopatrywania się w hurtowniach farmaceutycznych. Podobna sytuacja jest np. w przypadku domów pomocy społecznej (DPS), których działalność w sposób oczywisty i naturalny wymaga stosowania u osób pozostających pod opieką tych placówek stosowania produktów leczniczych, a tym samym – co oczywiste – musi zostać im wprost umożliwione zaopatrywanie się bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych, zwłaszcza w zakresie leków nierefundowanych, w odniesieniu do których nie jest wymagana recepta wystawiana na pacjenta – pensjonariusza DPS, aby lek mógł zostać zakupiony po niższej cenie uwzgledniającej refundację).
Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych ma w założeniu pozwolić ograniczyć liczbę wystawianych zapotrzebowań na produkty lecznicze, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, które podlegają realizacji w aptekach ogólnodostępnych.
Apteki te są co do zasady przeznaczone do indywidualnego zaopatrywania pacjentów, a nie innych podmiotów w sposób i zakresie sprzecznym z ideą obrotu detalicznego. Nie powinno być zatem w stosunku do nich wystawiane zapotrzebowania w ilości nadmiarowej, na duże ilości produktów leczniczych, w sposób ewidentnie sprzeczny z ideą instytucji zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ww. ustawy.
Wzorem dotychczasowym, tj. analogicznie jak w poprzedzającym projektowane rozporządzenie rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej w drodze pewnego rodzaju odstępstwa od zasady zaopatrywania w produkty lecznicze osób indywidualnych jedynie w kanale dystrybucji detalicznej, w projektowanym rozporządzeniu umożliwiono takim osobom zakup produktów leczniczych będących tlenem medycznym, co wynika z faktu, że przechowywanie pojemników z tym gazem medycznym wymaga specyficznych warunków przechowywania, wiąże się z określonym ryzykiem w związku z czym jest niemal niepraktykowane w aptekach ogólnodostępnych będących podstawowym
elementem rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi, a tym samym – co oczywiste – apteki te nie prowadzą ich sprzedaży na rzecz pacjentów. Tym samym, w ocenie projektodawcy, sprzedaż taką muszą prowadzić hurtownie farmaceutyczne.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

hurtownie farmaceutyczne / DPS / Prawo farmaceutyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31