MZ: Zbigniew Król z nową funkcją

Fot. MedExpress TV
W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw wdrażania Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.
Medexpress 2019-09-16 08:11


Na funkcję Pełnomocnika do spraw wdrażania Narodowego Planu dla Chorób
Rzadkich wyznaczono Zbigniewa J. Króla.

Do zadań pełnomocnika należy:
1) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu przyjęcie i wdrożenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich
2) koordynacja realizacji Planu w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Pełnomocnik przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków, propozycje w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki nad osobami z chorobami rzadkimi.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

PDF

Zobacz także