MZ: Zdalna autoryzacja usprawni system opieki zdrowotnej

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do publikacji skierowano nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.
Medexpress 2020-11-19 09:23

Proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych przez osobę do tego upoważnioną tj.:
1) diagnostę laboratoryjnego lub
2) lekarza, o którym mowa w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
- poza laboratorium, w którym fizycznie wykonywane jest badanie, metodą automatyczną, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych pod warunkiem obecności w laboratorium co najmniej jednego diagnosty laboratoryjnego celem nadzorowania poprawności samego procesu analitycznego, dokonywania autoryzacji badań, a w sytuacji dużej liczby wykonywanych testów będzie konsultantem dla diagnostów wykonujących zdalną autoryzację poza laboratorium, w którym fizycznie zostało wykonane badanie.
Powyższa regulacja nie będzie miała zastosowania do pracowni serologii oraz pracowni immunologii transfuzjologicznej ponieważ możliwość zdalnej autoryzacji w tych pracowniach regulują przepisy odrębne – § 26 ust. 13-18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. poz. 2051, z późn. zm.).
Jak podkreśla MZ zastosowanie zdalnej autoryzacji wyników badań należy zatem rozpatrywać w kategoriach usprawnienia systemu opieki zdrowotnej i zapewnieniu jak najszerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym badań laboratoryjnych, w kontekście wyjątkowych okoliczności i działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczania COVID-19.
W ocenie MZ prowadzana zmiana wychodzi naprzeciw potrzebom usprawnienia procesu diagnostyki i leczenia w zaistniałych okolicznościach i ma charakter wyjątkowy. Projektowane rozwiązane zostało w prowadzone pierwszy raz na okres trzech miesięcy rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 464), jednakże z uwagi na zwiększającą się liczbę zakażeń w celu zwiększenie wydajności i przyspieszenia pracy laboratoriów (możliwość wykonania większej liczby testów w określonym czasie) uwzględniając aktualny stan epidemii (bardzo wysoka dobowa liczba zakażeń z tendencją wzrostową) ponownie podjęto decyzję o uproszczeniu i przyspieszeniu procesu autoryzacji badań laboratoryjnych. Proponowane rozwiązanie będzie obowiązywało przez 4 miesiące od daty wejścia w życie rozporządzenia w celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym badań laboratoryjnych, w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także