MZ: Zmiana w świadczeniach dla dzieci i młodzieży

Medexpress

Opublikowano 20 sierpnia 2019, 16:43

166493509 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 20 sierpnia 2019, 16:43

Projekt zakłada zmianę warunków realizacji świadczeń dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych.

Ma na celu wzmocnienie wymaganego minimum realizacji świadczeń na poszczególnych poziomach opieki przez premiowanie tych podmiotów, które zapewnią świadczenia na najwyższym poziomie z punktu widzenia ich jakości, kompleksowości, dostępności, ciągłości, a także ceny.

W projektowanym rozporządzeniu dodano następujące przedmioty postępowań (zakresy świadczeń 54–56):

  • Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjności,
  • Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjności,
  • Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjności.

Przedmiot postępowania: Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjności

Mając na uwadze zapewnienie wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego proponuje się, aby najwyżej punktowani byli specjaliści w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osoby posiadające decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i osoby posiadające certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W celu zapewniania kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzono kryterium rankingujące oferenta, który realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub oddziale stacjonarnym psychiatrii dzieci i młodzieży. Opieka realizowana przez dany podmiot kompleksowo tj. poza poradnią psychologiczną również przez dwie premiowane formy opieki poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub oddział stacjonarny psychiatrii dla dzieci i młodzieży, może przyczynić się do zapewnienia efektywności leczenia.

Przedmiot postępowania: Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny

Na drugim poziomie referencyjnym proponuje się rankingowanie osób w wybranych grupach zawodowych o wyższych kwalifikacjach, o szerszym doświadczeniu zawodowym i w większym wymiarze czasu pracy niż osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego, o którym mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia w sprawie leczenia psychiatrycznego w pkt 1 „Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny” w części Personel.

Przedmiot postępowania: Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny

Na trzecim poziomie referencyjnym określono warunki premiujące personel lekarski oraz medyczny o wyższych kwalifikacjach, szerszym doświadczeniu zawodowym i w większym wymiarze czasu pracy niż osoby wchodzące w skład zespołu terapeutycznego, o którym mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia w sprawie leczenia psychiatrycznego w pkt 1 „Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – – III poziom referencyjny” w części Personel.

W celu podwyższenia jakości udzielanych świadczeń wprowadzono kryteria premiujące posiadanie w oddziale co najmniej:

– separatki zaopatrzonej w specjalne elementy infrastrukturalne,

– 1 pokoju jednoosobowego z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzonego w węzeł sanitarny,

– 1 pokoju wieloosobowego z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.

Na drugim i trzecim poziomie referencyjnym opieki, w celu zapewnienia lepszej dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej w miejscu zamieszkania pacjenta, określono również kryterium premiujące wizyty, porady domowe lub środowiskowe miejscowe lub zamiejscowe w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w ramach danego przedmiotu postępowania.

Na wszystkich trzech poziomach referencyjnych wprowadzono następujące kryterium superwizja psychoterapii (udokumentowane, systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu psychoterapii przez osobę posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii, prowadzone – co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie), w celu podniesienia jakości świadczeń udzielanych przez psychoterapeutów.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

minister zdrowia / rozporządzenie ministra zdrowia / RCL / świadczenia zdrowotne / dzieci i młodzież
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31