Nakłady na zdrowie - głos NRL w Komisji Zdrowia Sejmu

Pixabay
Medexpress 2019-04-04 09:20

Sposób wyliczania minimalnych wydatków na ochronę zdrowia w oparciu o odsetek PKB był tematem posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu RP w dniu 2 kwietnia 2019. Dyskutowano przede wszystkim o art. 131c ust. 2 znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym zapisano, że PKB „jest ustalany na podstawie wartości z obwieszczenia prezesa GUS publikowanego według stanu na 31 sierpnia”.

W posiedzeniu Komisji obok gości reprezentujących samorządy zawodowe, Porozumienie Rezydentów oraz OZZL uczestniczyli przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej – Artur Drobniak, Jerzy Friediger, Łukasz Jankowski oraz Mikołaj Sinica.

Wypowiadający się w imieniu Ministerstwa Zdrowia wiceminister Sławomir Gadomski stwierdził, że nakłady na ochronę zdrowia w ostatnich latach istotnie wzrosły. Odnosząc się do zarzutów, że władze resortu zdrowia nie wywiązują się z Porozumienia zawartego z rezydentami w zakresie nakładów na ochronę zdrowia poinformował, że Ministerstwo realizuje zaplanowany i przewidziany w ustawie wzrost nakładów, a zamiary i cele Ministerstwa były w tym zakresie jawne.

W imieniu NRL oraz Porozumienia Rezydentów głos zabrał Mikołaj Sinica. Przedstawił zastrzeżenia środowiska lekarskiego do sposobu realizacji Porozumienia, w szczególności w odniesieniu do kalkulowania poziomu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.
NRL Porozumienie uznaje za niezrealizowane. W stanowisku z 22 marca 2019 r. wzywa Ministerstwo Zdrowia oraz Rząd RP do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, by ubiegłoroczne porozumienie było wykonane. W ocenie prezesa NRL Andrzeja Matyi przyjęty przez rząd sposób obliczania nakładów na ochronę zdrowia znacznie uszczuplił pulę środków, które powinny trafić na leczenie pacjentów i działalność placówek ochrony zdrowia.

Nakłady publiczne na ochronę zdrowia, o których mowa w art. 131c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie powinny być obliczane na podstawie historycznej wartości PKB sprzed dwóch lat, a sam zapis dotyczący metody liczenia nie był dostatecznie jasny i zrozumiały. Ponadto, jak zauważa prezes A.Matyja uzasadnienie do rządowego projektu ustawy oraz ocena skutków regulacji w żaden sposób nie dawały wskazówek, że dla nakładów na ochronę zdrowia będzie przyjmowana wartość PKB sprzed dwóch lat.

Projekt dezyderatu Komisji Zdrowia wzywającego ministra zdrowia do zapewnienia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w oparciu o najbardziej aktualne prognozy PKB został poddany pod głosowanie. Odrzucono go stosunkiem głosów 10 do 6.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także