W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest WW1 sp. z o. o. w Warszawie (ul. Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000335712, NIP: 7010197048, REGON: 141990565, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 złotych. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@ww1.com.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@ww1.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingowym i promocyjnym produktów i usług własnych oraz partnerów WW1 sp. z o. o. (przekazywanie treści marketingowych, w tym newsletterów, zaproszeń i ofert), zarządzanie przez WW1 sp. z o. o. potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe: adres e-mail – których podanie jest warunkiem realizacji celu marketingowego, w tym przesyłania newslettera. Niepodanie powyższych danych przez osobę, której dane dotyczą, będzie skutkowało niemożności realizacji powyższego celu przez Administratora.
 6. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz inne niż wymienione powyżej podmioty współpracujące lub działające na zlecenie WW1 sp. z o. o. Dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
  • w razie zakończenia działalności WW1 sp. z o. o. i niekontynuowanie jej przez podmioty współpracujące.
  Dane w zakresie: adres e-mail, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat od mementu wystąpienia powyższych przesłanek dla celów dowodowych - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Z praw wskazanych w pkt.10 powyżej można skorzystać poprzez:
  1. kontakt e-mailowy pod adresem: iod@ww1.com.pl,
  2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.