Blogosfera Medexpressu

NFZ chce być bliżej pacjenta


Marek Woch 2016-08-26 08:30
Jaką rolę w systemie ochrony zdrowia odrywają organizacje pacjenckie? Czy ich głos jest brany pod uwagę? Wyjaśnia pełnomocnik prezesa NFZ do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej dr Marek Woch.

Obecny prezes NFZ (p.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna) dostrzegł potrzebę sformalizowania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych głównie działającymi na rzecz pacjentów. Dlatego w Narodowym Funduszu Zdrowia od czerwca 2016 r. został powołany pełnomocnik prezesa NFZ do spraw kontaktów
z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej.

Zasadniczym zadaniem pełnomocnika jest m.in. bieżący kontakt z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi, aby o nurtującej organizacje problematyce leczenia chorych na bieżąco rozmawiać, ale również wsłuchiwać się w zgłaszane merytoryczne propozycje do już obowiązujących uregulowań prawnych.

Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia w czerwcu 2016 r. zainicjował akcję pt. „NFZ Bliżej Pacjenta” w ramach, której Biuro Komunikacji Społecznej w Centrali koordynowało w Oddziałach Wojewódzkich NFZ akcję edukacyjno-informacyjną, aby umożliwić osobom pracującym, studentom czy seniorom załatwienie spraw indywidualnych w wybrane soboty miesiąca (np. założenie konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, potwierdzenie zlecenia na wyroby medyczne, złożenie wniosku do sanatorium, uzyskania informacji dotyczących zasad ubezpieczenia, czy bezpłatnego leczenia).

Rola organizacji pozarządowych w tzw. systemie ochrony zdrowia istotnie wzrasta zarówno od strony aktywności społecznej, jak i również stricte merytorycznej w związku, z czym inne organy władzy publicznej dostrzegły wielość podejmowanych inicjatyw przez organizacje pacjenckie, i zareagowały. Za przykład niech posłużą powołane zespoły parlamentarne, których posiedzenia odbywają się w Sejmie RP m.in.: Parlamentarny Zespół ds. Onkologii; Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi; Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia; Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych; Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych; Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku; Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki; Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów; Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, czy Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego.

W czasie posiedzeń zespołów podejmowane są merytoryczne rozmowy, gdzie parlamentarzyści, jak i przedstawiciele władzy wykonawczej starają się wsłuchiwać w głosy przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale również środowisk szeroko pojmowanych, jako medyczne.

Ponadto należy zauważyć, że Ministerstwo Zdrowia w dniu 26 lipca 2016 r. przedstawiło informację o rozstrzygnięciu konkursu pn. „Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia”, gdzie łączna kwota dofinansowania ma wynieść ponad pięć milionów złotych.

Zostały wybrane trzy projekty wnioskodawców:

1. Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – Obywatele dla Zdrowia.

2. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi – Wspólnie decydujemy – wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia.

3. Fundacja My Pacjenci – Razem dla Zdrowia.

Również Ministerstwo Rozwoju dąży do tworzenia stałych i sprawnych kanałów komunikacji z organizacjami pozarządowymi. Prace koncentrują się na zagadnieniach odnoszących się do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, pojmowanej, jako działania, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (np. zysk przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego w tym prozdrowotnego.

Należy również zauważyć, że Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. ustanowiono Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, którego zadaniem jest ,,przygotowanie narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie wdrażania programu, koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji obywatelskich”.

Powyższe przykłady wskazują, że dostrzeżono rolę organizacji pozarządowych m.in. w systemie ochrony zdrowia, jednak należy również zauważyć, że współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami odbywa się wielopoziomowo i wielopłaszczyznowo, i nie zawsze ,,przebija” się do szeroko pojmowanej opinii publicznej. Dlatego serdecznie proszę przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i mediów do rozpropagowywania niniejszej informacji o podejmowanych inicjatywach dotyczących współpracy organów władzy publicznej z organizacjami pozarządowymi.

PDF

Zobacz także