NFZ: Kontrole zewnętrzne w 2017 r.

Medexpress

Opublikowano 20 lutego 2018, 13:36

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 20 lutego 2018, 13:36

W jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w 2017 r. łącznie 43 kontrole (rozpoczęte i zakończone w 2017 r.).

Tylko w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie były przeprowadzane kontrole. W 2017 roku jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez dziewięć instytucji kontroli zewnętrznej. Poniższy wykres przedstawia rozkład ilościowy kontroli z podziałem na poszczególne instytucje, które je przeprowadzały.

NIK przeprowadziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym dwie kontrole obejmujące realizację zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 r. i profilaktykę i leczenie cukrzycy typu 2. Zakończono kontrolę rozpoczętą w 2016 roku, w zakresie przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego.

W ww. kontrolach nieprawidłowości nie stwierdzono, zostały sformułowane oceny opisowe, w których działalność Funduszu została oceniona pozytywnie z uwagami. W zakresie wykonania zadań NFZ w 2016 roku uwagi wniesiono do pozostawienia nie wykorzystanych środków z dodatkowych przychodów oraz z rezerwy (transgranicznej i koordynacyjnej) i nie przeznaczenie ich w 2016 roku na świadczenia opieki zdrowotnej.

W zakresie kontroli dotyczącej profilaktyki leczenia cukrzycy typu 2 stwierdzono, że nie doprowadzono do poprawy dostępności świadczeń dla pacjentów oczekujących do poradni diabetologicznych.

W kontroli przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego uwagi dotyczyły między innymi niepełnej realizacji zadań w ramach przygotowania i wdrożenia pakietu onkologicznego i nieuwzględnienia w planach kontroli na lata 2015/2016 – kontroli realizacji szybkiej ścieżki onkologicznej.

W 2017 roku Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło cztery kontrole w ramach obowiązków operatora programu lub instytucji wdrażającej (instytucja pośrednicząca II stopnia), które dotyczyły realizacji trzech projektów: „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, „Akademia NFZ”, „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” – dwie kontrole. We wszystkich ww. kontrolach działalność oceniono pozytywnie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Zgłoszono uwagi dotyczące stosowanego formularza ofertowego oraz niespójności pomiędzy zapisami ujętymi w SIWZ, a ogłoszeniem o zamówieniu publicznym, a także dokumentowania ustaleń dotyczących kwalifikowalności personelu projektu.

W projekcie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego wskazano na jedno uchybienie, mające charakter błędu formalnego, dotyczącego publikacji zapytania ofertowego, które nie zostało uznane, jako skutkujące koniecznością naliczenia korekty finansowej.

Zakończona została kontrola rozpoczęta w 2016 roku dotycząca rozpatrywania zażaleń w sprawie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo szpitalne 8 oraz lecznictwo szpitalne w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych w latach 2014-2015. Oceny nie sformułowano, stwierdzono przekroczenie terminów rozpatrywania zażaleń oraz wniesiono uwagi do powiadamiania strony o konieczności szczegółowego przeanalizowania sprawy i udzielenia odpowiedzi w ustalonym późniejszym terminie.

W 2017 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę dotyczącą udostępniania danych osobowych pacjentów zawartych w receptach lekarskich na wniosek organów kontroli skarbowej i na wniosek organów Krajowej Administracji Skarbowej (po jej utworzeniu). Nieprawidłowości nie stwierdzono. Oceny nie sformułowano.

W 2017 roku Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę, dotyczącą przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W dniu 6 lutego 2018 roku przekazano protokół kontroli, toczy się postępowanie odwoławcze.
Instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia trzydzieści pięć kontroli. Ponadto w 2017 roku zakończonych zostało dwadzieścia postępowań kontrolnych, które rozpoczęły się w 2016 r. (lub w latach wcześniejszych).

Źródło NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

kontrole / kontrola świadczeniodawców / kontrole NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31