NFZ: Projekt zarządzenia - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - zmiana współczynników korygujących

Do konsultacji przekazano zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Medexpress 2019-06-26 08:39

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na wdrożeniu współczynnika korygującego 1,05 przy rozliczaniu świadczeń tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM) przez tych świadczeniodawców, którzy dzięki podjętym działaniom zwiększyli istotnie dostępność do wskazanych badań, poprzez skrócenie co najmniej o 20% czasu oczekiwania na ich wykonanie oraz skreślenie z listy oczekujących o ponad 5% więcej osób niż w poprzedzającym okresie rozliczeniowym. Natomiast świadczeniodawcy, którzy spełnili powyższe warunki, oraz dodatkowo pierwszy wolny termin na uzyskanie badania nie przekracza 30 dni, przy rozliczaniu tych badań mogą zastosować współczynnik rozliczeniowy w wysokości 1,1.

Aktywizacja świadczeniodawców do podejmowania działań prowadzących do wykonywania większej liczby badań w trybie ASDK, jest niezbędna z uwagi na dużą liczbę chorych oczekujących. Daje także możliwość zwiększenia racjonalizacji wydatkowanych środków finansowych, poprzez unikanie zbędnych hospitalizacji diagnostycznych, których celem jest wyłącznie wykonanie tych badań.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także